Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

NOWY SOŁTYS RÓŻANEK - 2019

               

Wczoraj, t.j. 04.stycznia 2019 roku, odbyło się WYBORCZE  ZEBRANIE  WIEJSKIE  sołectwa RÓŻANKI. Obrady rozpoczęły się w pierwszym terminie, tzn. o godz 18.00. Przybyło 135 naszych mieszkańców  ( na  915 osób uprawnionych do głosowania). Zebranie poprowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kłodawa Bożena Adamczak.  Porządek obrad zawierał m.in. :

* sprawozdanie z pracy w mijającej kadencji dotychczasowego sołtysa,

* wybory nowego sołtysa na kadencję 2019 - 2023,

* wybory nowej rady sołeckiej na kadencję 2019 - 2023,

* sprawy różne.

W zebraniu uczestniczyli:

Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak, zastępca Wójta Pan Jacek Kwiatkowski,

kierownik Referatu Drogownictwa Pani Agnieszka Szurgot - Miłosz, Kierownik Referatu Inwestycji Pan Jerzy Jesis,

Sekretarz Gminy Pani Karolina Niciejewska i pracownik Promocji U.G Pani Marta Więckowska.

  Krótkie sprawozdanie z pracy w czteroletniej kadencji zaprezentowała dotychczasowa sołtys Pani Agata Jackowska.

Przed realizacją najważniejszego punktu zebrania tzn.- wyborami nowego sołtysa, wybrana została KOMISJA  SKRUTACYJNA w składzie:

    Pan Wiesław  Górski - przewodniczący,

    Pan Krzysztof Hurka - członek,

    Pan  Jan  Kukla - członek.

Kandydatami  na funkcję  sołtysa zostali:

* Pani  Katarzyna  Stasiak  ( kandydaturę wraz z uzasadnieniem podał Pan Sławomir Radecki),

 * Pan   Sławomir  Wieczorek ( kandydaturę podała Pani Agata Jackowska).

Oboje kandydaci w krótkich wystąpieniach zaprezentowali swój program wyborczy:

       Pani Katarzyna Stasiak powiedziała, iż kandyduje na funkcję sołtysa ponieważ jest żywotnie zainteresowana sprawami wsi a widzi wiele niedociągnięć i zadań do wykonania. Wskazała kilka przykładów zaniedbań t.j. nieuporządkowane  tablice ogłoszeń, zaśmiecone place zabaw, chwasty na  poboczach itp. Przytoczyła też najważniejsze zadania, o które jako sołtys będzie zabiegać: dalszy remont drogi Różanki - Wojcieszyce, budowę chodników przy Lipowej i Niepodległości,  dalszą budowę ścieżki rowerowej Gorzów - Zdroisko, remont drogo Różanki - Janczewo.  Będzie też dbała o czystość i estetykę wsi.

Pan Sławomir Wieczorek opowiedział o swej działalności w Solidarności, o więzach koleżeńskich z wybitnymi postaciami tego ruchu a także wspomniał  swego dziadka Pana Władysława Wieczorka, pierwszego sołtysa w powojennych Różankach. Powiedział też o swoim wykształceniu i wcześniejszych miejscach pracy.

   W   tajnych  wyborach w.w. kandydaci uzyskali następujące liczby głosów:

Pani Katarzyna Stasiak - 120,

Pan Sławomir Wieczorek - 14.

             SOŁTYSEM   SOŁECTWA  RÓZANKI   na kadencję 2019 - 2023   WYBRANA   ZOSTAŁA 

                                                    PANI   KATARZYNA   STASIAK.

 

 W  wyniku  tajnych wyborów w skład  Rady Sołeckiej na kadencję 2019 - 2023 weszli ( porządek  alfabetyczny):

 1) Adamczak Bożena,

2)  Bujko Piotr,

3)  Chmiel - Dera Katarzyna,

 4) Lawer Paweł,

5) Michalski Zbigniew,

 6) Motyk Wiesław,

7) Motyk Wojciech,

 8) Piotrowski Benedykt,

 9) Radecki Sławomir,

10) Stasiak Krystyna.

 W tzw sprawach różnych Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak powiedziała o planowanych tegorocznych inwestycjach w Różankach, m.in. 

                   o   remoncie drogi Różanki - Wojcieszyce,

                   dalszej budowie ścieżki rowerowej Gorzów Wlkp. - Wojcieszyce,

                   organizacji  zajęć w Klubie  Seniora  w Różankach,

                   położeniu nakładki asfaltowej na Dębowej - bocznej.

                        Głos  zabrał także  Pan Piotr  WARDZIAK - STRAŻAK  OSP  w Różankach.

     Poinformował zebranych  o  zainicjowanej przez siebie  i na wielką skalę  organizowanej 

                                       AKCJI   POMOCOWEJ   DLA  CIĘŻKO  CHOREGO   KOLEGI - STRAŻAKA.

      Chory   STRAŻAK,   nasz młody  mieszkaniec ( MICHAŁ -  38 lat ) wymaga   wielkiej, natychmiastowej  pomocy.  Będzie potrzebnych  kilka tysięcy DAWCÓW.    Szczegóły  akcji  w oddzielnym  artykule.

                      PANIE   PIOTRZE!

     ZA   PANA   WIELKIE   I   SZLACHETNE    SERCE, 

     POŚWIĘCONY   CZAS   I   TRUD,   BY    RATOWAĆ   KOLEGĘ,

                     wyrazy wielkiego  szacunku  i  wdzięczności   składają  

                                                                                           MIESZKAŃCY    RÓŻANEK.

                                                                                               Bożena  Adamczak

                                                               

 

 

MIESZKAŃCY RÓŻANEK NA PIERWSZYM PLANIE - UL LIPOWA

 

 

WÓJT  PANI ANNA  MOŁODCIAK DZIĘKUJE ZA DOTYCHCZASOWĄ  PRACĘ  SOŁTYSOWI  I  RADZIE  SOŁECKIEJ

- WRĘCZENIE DYPLOMÓW

 NIELICZNI CZŁONKOWIE  RADY SOŁECKIEJ,  KTÓRZY  DOTRWALI  DO  KOŃCA KADENCJI(3 OSOBY)

PREZENTACJA  PANI  KATARZYNY STASIAK

NA PIERWSZYM PLANIE  Z  LEWEJ - MIESZKAŃCY  ULICY  DĘBOWEJ  I  SPORTOWEJ

PREZENTACJA  PANA  SŁAWOMIRA  WIECZORKA

PRZEWODNICZĄCY  KOMISJI  SKRUTACYJNEJ PAN  WIESŁAW  GÓRSKI  ODCZYTUJE  PROTOKÓŁ  WYBORÓW

MIESZKAŃCY   RÓŻANEK  GŁOSUJĄ...

WÓJT  PANI  ANNA  MOŁODCIAK  INFORMUJE  O  NAJBLIŻSZYCH  INWESTYCJACH   W  RÓŻANKACH

NOWA   SOŁTYS  RÓŻANEK   PANI  KATARZYNA  STASIAK

PAN   PIOTR  WARDZIAK  -  OSP   RÓŻANKI   INFORMUJE  O  WIELKIEJ  AKCJI  POMOCOWEJ  DLA  KOLEGI  STRAŻAKA

Pierwsze powyborcze  rozmowy  nowej  Pani SOŁTYS   Z   Panią  WÓJT

 

 

 

 

 

Pogoda