Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

  • klodawa

Pojecie "gmina" oznacza zarówno określone terytorium, jak i wspólnotę samorządową, którą z mocy prawa tworzą jego mieszkańcy.

Organami gminy są:

  • rada gminy
  • wójt (burmistrz, prezydent miasta)

Organem stanowiącym i kontrolnym jest rada gminy. Organem wykonawczym gminy jest wójt. Działalność organów gminy jest jawna, ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.