Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

  • szkola

Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.

Również sołectwo stanowi wspólnotę samorządową, złożoną z osób zamieszkujących na terenie jednej wsi lub jej części. Jest pomocniczą jednostką Gminy i działa w ramach jej osobowości prawnej w oparciu o statut nadany przez Radę Gminy.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.