Zebrania Wiejskie

Zebranie Wiejskie - 9.04.2014 r.

 

Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego w naszej Wsi - to główny temat Zebrania Wiejskiego, które odbyło się 9. kwietnia b.r. 

Na Zebranie przybyli:

Wójt Gminy Kłodawa - Pani Anna Mołodciak,

Kierownik Referatu Drogownictwa U. G. - Pan Andrzej Kwiatkowski,

Z-ca Kier. Referatu Inwestycji U.G. - Pan Grzegorz Zapytowski.

Organizatorzy: Sołtys wsi Różanki - Pan Wiesław Motyk i Rada Sołecka.

Sprawozdanie z wykorzystania Funduszu Sołeckiego w roku 2013 przedstawił Sołtys Wsi Różanki. Zebrani mieszkańcy jednogłośnie  je przyjęli.

Projekt podziału Funduszu Sołeckiego w roku 2014:

1 - czyszczenie rowów melioracyjnych w Różankach - 5.000,00 zł,

2 - "Mikołajki" - 1300,00 zł,

3 - Dożynki Gminne - 500,00 zł,

4 - Dzień Kobiet - 200,00 zł. 

                               Razem - 7.000,00 zł.

Zebrani jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez Sołtysa i Radę Sołecką projekt podziału środków w roku 2014.  

W naszej wsi prowadzonych jest obecnie wiele ważnych inwestycji. Aktualny harmonogram prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej omówił Kierownik A. Kwiatkowski. Odpowiedział też na pytania związane z budową przepompowni, niewłaściwą odbudową dróg i poboczy,  i innymi trudnościami spowodowanymi tym zadaniem.

Informacje na temat zaawansowania prac przy budowie świetlicy wiejskiej przedstawiła Wójt P. Anna Mołodciak.

W tej chwili trwają roboty wewnątrz budynku. Niestety, są opóżnienia. Majowy termin oddania obiektu nie zostanie dotrzymany. Zakończenie prac nastąpi prawdopodobnie we wrześniu b.r.

Trwają też prace przy odwodnieniu budynku  oraz zagospodaowaniu przyległego terenu.

Na pytania związane z czyszczeniem rowów meloracyjnych odpowiedziała P. Wójt, Kierownik A. Kwiatkowski, Kier. G. Zapytowski i Bożena Adamczak.

C.D.N.

 

 

 

Pogoda