Zebrania Wiejskie

Zebranie Wiejskie - 20 listopada 2013 r.

 

W dniu wczorajszym, tzn. 20.11. 2013 roku, odbyło się w naszej Wsi Zebranie Wiejskie.

Przybyło wielu mieszkańców Różanek żywotnie zainteresowanych przyszłością naszej miejscowości. Na liście obecności podpisało się ponad 130 osób.

Przewodniczący Zebrania - Sołtys Pan Wiesław Motyk,

protokolant - Pani Magdalena Popiel.

 Obecni na Zebraniu pracownicy Urzędu Gminy w Kłodawie:

Zastępca Wójta - Pani Karolina Niciejewska,

Kierownik Referatu Inwestycji - Pan Jerzy Jesis,

Zastępca Kierownika  Referatu Inwestycji - Pan Grzegorz Zapytowski,

Inspektor - Pani Iwona Szabowicz,

Inspektor - Pani Beata Grzegolec,

Kierownik Referatu Drogownictwa - Pan Andrzej Kwiatkowski.

Przedstawiciele Firmy Alpha Wind Polska.

       Problematyka zebrania dotyczyła dwóch zagadnień:

 * zmian w Planie Odnowy Wsi Różanki

        i

 * opinii w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w części Studium Uwarunkowań

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Kłodawa - obręb Wsi Różanki

w zakresie budowy na wskazanym terenie siłowni wiatrowych oraz powiększenia Cmentarza Komunalnego.

   Ad.1.  

     Zebranie Wiejskie Wsi Różanki JEDNOGŁOŚNIE zatwierdziło zmiany w PLANIE ODNOWY WSI RÓŻANKI polegające na dodaniu do jego treści REMONTU PRZEDSZKOLA

w Różankach.

Opinia Zebrania jest potrzebna do napisania WNIOSKU, który pozwoli skorzystać

z funduszy unijnych. Wniosek przygotuje Urząd Gminy w Kłodawie a złożony zostanie

w LGR  "POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE", której nasza GMINA jest członkiem. 

Mamy nadzieję, że PROJEKT przejdzie pozytywną weryfikację i nasze PRZEDSZKOLE zostanie wyremontowane w przyszłym roku, już na wiosnę.

Przy tej okazji należy podkreślić wielkie zainteresowanie  nowej RADY RODZICÓW PRZEDSZOLA W RÓŻANKACH poprawą warunków funkcjonowania tej placówki.

(O INICJATYWIE SPOŁECZNEJ Rady Rodziców w następnym artykule).

 Ad. 2.

Mieszkańcy Różanek zaproponowali, by dokonać rozdzielenia

              OPINII

w sprawie powiększenia Cmentarza Komunalnego w Różankach

     od    OPINII

w zakresie budowy na wskazanym terenie siłowni wiatrowych.

W głosowaniu jawnym Zebranie Wiejskie przyjęło tę propozycję. Ustalono,

że  OPINIE będą głosowane oddzielnie.

Mieszkańcy Różanek zgłosili WNIOSKI FORMALNE o treści:

1. Czy jesteś za pozytywną opinią w sprawie zmiany części Studium Uwarunkowań

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłodawa, obręb Wsi Różanki

w zakresie budowy elektrowni wiatrowych w odległości 2000 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej? 

2. Treść jak wyżej -ale-

  w odległości 1000 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej.

Porządek ZEBRANIA został uchwalony dość póżno, w związku  tym, wiele osób było już nieobecnych i w głosowaniach wzięła mniejsza liczba osób niż zapisanych na liście.

Nie mogły głosować osoby, które nie mają stałego zameldowania w Różankach - zgodnie ze Statuem Sołectwa Wsi Różanki.

                         WYNIKI  GŁOSOWANIA I WNIOSKU

              TAK  -   60 głosów,

              NIE   -   41 głosów,

              NIE MAM ZDANIA - 2 głosy,

              GŁOSY NIEWAŻNE - 3.

                                                             RAZEM - 106 głosów.

                          WYNIKI  GŁOSOWANIA II WNIOSKU

              NIE  -  60 GŁOSÓW,

              TAK  - 43  głosy,

              NIE MAM ZDANIA - 1 głos,

              GŁOS NIEWAŻNY - 1.

                                                              RAZEM - 105 głosów.

 

 

 

Pogoda