Z prac Rady Sołeckiej

Posiedzenie Rady Sołeckiej - 5 marca 2013 r.

 Posiedzenie Rady Sołeckiej
5 marca 2013 r.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

  1. Połączenia komunikacyjne (autobusowe) na trasie: Gorzów Wlkp – Różanki – Wojcieszyce.
  2. Informacje o elektrowniach wiatrowych.
  3. Interpelacje (do Wójta Gminy Kłodawa).
  4. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Różankach.

 

Ad.1

Wójt Gminy Kłodawa  Anna Mołodciak przedstawiła informację o przewozach autobusowych na  interesującej nas trasie. Szczegółowo wyjaśniła, dlaczego rozpisano konkurs ofert na nowego przewożnika. Oświadczyła, że przywiozła wszystkie dokumenty, które obrazują ogrom pracy wykonanej przez Radę Gminy i Urząd Gminy w celu zapewnienia optymalnych połączeń autobusowych dla naszych mieszkańców. Podkreśliła, że nie można było zgodzić się na stuprocentowe podwyżki do wozokilometra, zaproponowane przez MZK. Radna Bożena Adamczak odczytała pismo kilku mieszkańców Różanek skierowane do Wójta, Rady Gminy, Rady Sołeckiej i mieszkańców Różanek. Ustosunkowała się do w.w. pisma stwierdzając, że zarzuty są niezgodne z prawdą –przytoczyła argumenty. Wójt Gminy oraz Kierownik Referatu Drogownictwa także wskazali na nierzetelność treści, oferując dowody rzeczowe w postaci dokumentów.

 

Ad.2

Przedstawicielka firmy Alpha – Wind Polska poinformowała o możliwości ulokowania farmy wiatrowej w pobliżu Różanek. Odpowiedziała na pytania dotyczące lokalizacji, oddziaływania na organizmy oraz korzyści dla Gminy i mieszkańców.

 

Ad.3

Radna Bożena Adamczak zaprezentowała interpelacje, które złożyła na ręce Wójta Gminy Pani Anny Mołodciak. (kserokopie  poniżej) Odpowiedzi  Wójta Gminy także  poniżej.

 

Ad.4

Pan Grzegorz Zapytowski, zastępca kierownika Referatu Inwestycji UG Kłodawa omówił szczegóły etapu wstępnego przebudowy świetlicy wiejskiej w Różankach. Przedstawił dokumentację i odpowiedział na pytania członków naszej Rady Sołeckiej.

 

 

 

Pogoda