Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

Pierwsze posiedzenie nowej RADY SOŁECKIEJ

 

Po raz pierwszy w nowej  sołeckiej kadencji obradowała różankowska rada sołecka

                       ( 24.02. 2015 r.).

Przewodniczyła sołtys - Pani Agata Jackowska, która w krótkim okresie

(od 17.02 .2015 do  24.02. 2015 r.) wykonała wiele prac na rzecz naszego sołectwa,m.in.:

 * rozoczęła  prace związane z przejęciem sali wiejskiej,

* spotkała się z zarządem Klubu Seniora,

* zaproponowała zaproszenie na spotkanie z okazji Dnia Kobiet osób niepełnosprawnych

z Różanek,

 * spotkała się z opiekunem świetlicy środowiskowej,

* spotkała się z przedstawicielem Zakładu Komunalnego,

  (spotkanie z OHP i zespołem Róży Kwiat odbędzie sie w najbliższym terminie),

 * spotkała się w Urzędzie Gminy Kłodawa ze Skarbnikiem Gminy, Sekretarzem Gminy, Kierownikiem Referatu Inwestycji,

* przydzieliła  prace osobom przysłanym na roboty interwencyjne,

* ustaliła zasady składowania śmieci oraz ich wywozu ze wsi,

* zgłosiła potrzebę pomocy socjalnej  naszemu mieszkańcowi .

    W dalszym ciągu -  należy:

- ustalić zasady korzystania ze świeticy wiejskiej,

- spisać majątek świetlicy wiejskiej,

- zakupić niezbędne narzędzia do wykonywania prac porządkowych,

- zkupić do świetlicy tablice korkowe,

- zakupić do świetlicy wieszaki na ubrania. 

  Członkowie Rady Sołeckiej jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z dotychczasowych prac Sołys - Pani Agaty Jackowskiej.

      Dyskusja i wnioski:

1. Skażenie bakterią Coli naszej wody pitnej:

   # zorganizowanie posiedzenia R.S. z udziałem władz Gminy i specjalistów -                      11.03.2015r. - godz.18.00.

   # zorganizowanie zebrania wiejskiego z udziałem władz Gminy i specjalistów -

                     17. 03. 2015 r. - godz. 18.30.

    

    2. Rowy melioracyjne:

  # przekazać odbudowane rowy melioracyjne spółce wodnej w celu systematycznej   konserwacji.

3. Zadania do wykonania w OKRĘGU NR 12 W RÓŻANKACH: (INTERPELACJE p. BOŻENY ADAMCZAK)

  #budowa nakładek asfaltowych na ulicach: Zielonej , Brzozowej, Kasztanowej, Wiśniowej, Kwiatowej, cz. Lipowej, cz. Dębowej,

  # przekształcenie ulicy Leśnej,

  # wymiana dewnianych słupów energetycznych,

 # budowa nowych punktów świetlnych,

  # naprawa chodnika przy Lipowej,

  # naprawa jezdni na ulicy Lipowej - załatanie dziur,

4.  Ścieżki rowerowe - ( INTERPELACJA p. kATARZYNY CHMIEL):

    - budowa ścieżki przy K- 22.

5. Propozycja podziału FUNDUSZU SOŁECKIEGO - przedstawione będą na najbliższym zebraniu wiejskim.

 

    

 

          

Pogoda