Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

XVIII SESJA RADY GMINY KŁODAWA

 

W ostatnią środę miesiąca maja 2020 roku ( 27.05.2020 r.) , po dwóch miesiącach przerwy, zrealizowana została              

                                                       XVIII SESJA  RADY  GMINY  KŁODAWA.

Sesja wyjątkowa, bardzo uroczysta, ze  szczególnie   ważnym porządkiem obrad.

     Jeden raz w roku odbywa się   uroczysta SESJA  ABSOLUTORYJNA,

        w trakcie której podejmowana jest UCHWAŁA W  SPRAWIE

                 UDZIELENIA  WÓJTOWI  GMINY  KŁODAWA

                           ABSOLUTORIUM

Z TYTUŁU WYKONANIA  BUDŻETU  ZA  ROK  2019.

Po zapoznaniu się:

   -  ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu za rok 2019,

  -  ze sprawozdaniem finansowym,

  -  z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze,

 -   z informacją o stanie mienia Gminy,

 - ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

                              Rada Gminy  Kłodawa uchwala, co następuje:

UDZIELA  SIĘ  WÓJTOWI   GMINY  KŁODAWA  ABSOLUTORIUM  Z TYTUŁU  WYKONANIA  BUDŻETU   ZA ROK 2019.

 

Ponadto, podjętych zostało wiele innych uchwał, w tym niezwykle ważną dla RÓŻANEK -

                                            UCHWAŁĘ  NR XVIII/ 168 /20

                                                      z dnia 27.06. 2020

                                                      w sprawie uchwalenia

MIEJSCOWEGO   PLANU  ZAGOSPODAROWANIA   PRZESTRZENNEGO

OBEJMUJĄCEGO  TEREN  POŁOŻONY  W   OBRĘBIE   RÓŻANKI,  GMINA   KŁODAWA

 

     Powyższa  uchwała dotyczy gruntów  rolnych położonych pomiędzy wsią Różanki  a Różankami - Szklarnią obejmujący obszar 212 ha.

     W myśl  powyższej uchwały  

ZAKAZ    LOKALIZACJI  mają :

      budynki mieszkalne,

      budynki inwentarskie,

      zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

      obiektów  handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000m2,

      składowisk odpadów oraz  przedsięwzięć  z ich przetwarzaniem,

      urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych żródeł  energii o mocy przekraczającej 100 kW,

     przedsięwzięć  powodujących  przekroczenie  standardów jakości środowiska , w szczególności hałasu, wibracji,       emisji, zanieczyszczeń oraz promieniowania elektromagnetycznego.

Uchwała   zapisana jest na 17 stronach A-4, w tym  posiada  2 mapki , załączniki  i uzasadnienie.

 

      WAŻNA   INFORMACJA 

       Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp rozstrzygnęło przetarg na dalszy ciąg remontu drogi powiatowej 1404 F    łączącej Różanki z Wojcieszycami ( długość remontowanego odcinka - 1400 m).

 Prace wykona EUROVIA.

B.A.

    

 

 

 

 

 

 

Pogoda