Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

XIV Sesja Rady Gminy Kłodawa - ostatnia w roku 2019

 

W dniu 18.12.2019 roku  odbyła się ostatnia w tym roku, Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kłodawa.

     Porządek obrad był bardzo bogaty, obejmował m.in. 25 głosowań dotyczących podjęcia uchwał.

      Najważniejsze z nich, to:

    *        podjęcie uchwały  w sprawie   uchwalenia   BUDŻETU   GMINY  KŁODAWA  na 2020 rok,

    *         podjęcie  uchwały  w  sprawie    uchwalenia  WIELOLETNIEJ    PROGNOZY   FINANSOWEJ  GMINY  KŁODAWA,

    *       podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia   STATUTÓW   poszczególnych SOŁECTW  GMINY  KŁODAWA,

    *       podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do realizacji Programu  " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020 realizowanego ze środków  Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych,

   *      podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia KLUB  SENIOR +  w RÓŻANKACH,

   *        podjęcie  uchwały w sprawie przekształcenia  Zakładu Komunalnego   Różankach w jednostkę podległą     Referatowi  Drogownictwa  U.G. Kłodawa.

                                               krótki komentarz

 #  Dochody budżetu na rok 2020  określa się na kwotę 54.208.086 zł,

     wydatki budżetu na rok 2020 określa się na kwotę 57.847.041 zł,

     deficyt budżetowy w kwocie 3.638.955  zł  zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych  kredytów i pożyczek.

                              FUNDUSZ  SOŁECKI NA ROK 2020

Kwota łączna na wszystkie sołectwa w naszej gminie wynosi - 369.898,55 zł,

                                                                 Sołectwo Różanki otrzyma - 47. 259.30 zł

    #  Wieloletnia  Prognoza Finansowa  Gminy Kłodawa obejmuje  lata 2020 - 2024 i jest pochodną powyższej Uchwały Budżetowej.

    # Statut  Sołectwa   Różanki będzie  umieszczony w linku PLIKI.

    # W celu wykonywania zadań własnych gminy Kłodawa   w zakresie zapewnienia  wsparcia  Seniorom  poprzez umożliwienie  korzystania  z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej tworzy się z dniem 1 stycznia 2020 r. ośrodek wsparcia pod nazwą Klub Senior + w Różankach.

cdn

Pogoda