Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

XXV SESJA RADY GMINY KŁODAWA - uchwały, sprawozdania, informacje

 

Na  wczorajszej, XXV Sesji Rady  Gminy  Kłodawa analizowane były  sprawy dotyczące wszystkich naszych miejscowości, w tym także RÓŻANEK.

                          Referat  DROGOWNICTWA  udzielił m.in. następujących  informacji:

   *  DROGA  POWIATOWA  RÓŻANKI - WOJCIESZYCE - odcinek  od wyjazdu  z Różanek  do nakładki asfaltowej w        kierunku Wojcieszyc - ma być wyremontowany do 15. kwietnia 2017 r. ( byłby to bardzo długo oczekiwany przez nas prezent świąteczny!),

   *  podpisano  porozumienie na  remont wszystkich dróg  gruntowych  w  naszej  gminie,

   *  trwają  przygotowania  do  podpisania umów w sprawie asfaltowania dróg gminnych; przypominamy u nas  będą to ulice:  ZIELONA, WJAZD  NA  FOLWARCZNĄ,  ŁĄCZNIK  NIEPODLEGŁOŚCI  Z  KLONOWĄ,  MYŚLIWSKA i  LEŚNA.

   * trwają prace porządkowe i nasadzenia  roślinności  w  poszczególnych  sołectwach,

   *  wykonane  zostały  przeglądy  placów   zabaw na terenie Gminy.

REFERAT   INWESTYCJI:

   * opracował  dokumentacje projektowe  w  zakresie  SIŁOWNI  ZEWNĘTRZNYCH  na terenie wszystkich sołectw,

   *   wyłonił biuro projektowe, które zaprojektuje m.in. PRZEBUDOWĘ   LOKALU  SOCJALNEGO    w Różankach.

 

RADNI   PODJĘLI  13  UCHWAŁ (m.in.)  w sprawach: 

   *regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kłodawa,

   *wyrażenia  zgody  na zbycie  nieruchomości stanowiącej  własność Gminy  Kłodawa ( grunt  przy   ul. Zielonej w Różankach),

   * niewyrażenia zgody na wyodrębnienie  funduszu  sołeckiego  w  roku 2018 ( na wniosek sołtysów naszych sołectw z wyjątkiem sołtysa Wojcieszyc.

RADNI   PRZYJĘLI  SPRAWOZDANIA:

   * z działalności  Zakładu  Komunalnego w 2016 roku,

    * z prac  Komisji  Rewizyjnej  w  2016 roku.

                                                                                             B.A.

                                                                                               

 

 

 

Pogoda