Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia NASZE RÓŻANKI

 

Zarząd Stowarzyszenia NASZE RÓŻANKI w Różankach spotkał się 23. czerwca b.r., by podsumować dotychczasową pracę i ustalić plany na przyszłość.

 

       FRAGMENTY  PROTOKOŁU Z PRZEBIEGU ZEBRANIA:

 AD.4.

Sprawozdanie z dotychczasowej pracy STOWARZYSZENIA  NASZE  RÓŻANKI przedstawiła prezes Bożena Adamczak.

Przypomniala krótką historię Stowarzyszenia - celów jego powstania. (całe sprawozdanie - poniżej).

Złożyła podziękowaniaza okazaną pomoc w trakcie odbudowy rowów:

 - poprzedniemu sołtysowi wsi Różanki - Panu Wiesławowi Motykowi - za wielką, wielokrotną pomoc przy odbudowie rowów i przepustów,

 - wiceprzewodniczącemu Stowarzyszenia  - Panu Andrzejowi Derze za pomoc w oględzinach rowów, 

 - sekretarzowi Stowarzyszenia - Panu Wiesławowi Górskiemu za pomoc w napisaniu wniosków unijnych,

 - wiceprzewodniczącemu Stowarzyszenia - Panu Ryszardowi Popielowi za pomoc merytoryczną dot. wniosków unijnych,

 - członkowi zarządu Stowarzyszenia  - Panu Janowi Kukli za pomoc merytoryczną w pracach Stowarzyszenia,

 - czlonkowi zarządu Stowarzyszenia  - Panu Kazimierzowi Sokołowskiemu - za pomoc w  założeniu Stowarzyszenia i oględzinach rowów,

  - Pani Stanislawie Słabisz za pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.

 Po przedstawieniu sprawozdania z prac dotyczących odbudowy rowów melioracyjnych w Różankach -

p. B. Adamczak omówiła aktualne działania prezesa Stowarzyszenia.

Poinformowała, że na początku b. r. zwrócila się do KOMISJI  KOMUNALNEJ w RADZIE  GMINY  KŁODAWA, którą zapoznała z aktualną sytuacją dotyczącą rowów melioracyjnych w Różankach.

     GŁÓWNE ROWY MELIORACYJNE W RÓŻANKACH ZOSTAŁY ODBUDOWANE I TERAZ  NALEŻY PROWADZIĆ ICH  BIEŻĄCĄ KONSERWACJĘ, BY  TRUD  STOWARZYSZENIA,  RADY  SOŁECKIEJ I  URZĘDU  GMINY  W  KŁODAWIE  NIE POSZŁY NA " MARNE".

Następnie p. B. Adamczak  NAPISAŁA  INTERPELACJĘ  DO WÓJTA  GMINY  KŁODAWA  Z  PROŚBĄ O PILNE PRZYGOTOWANIE  WARUNKÓW PRZEJĘCIA ROWÓW  MELIORACYJNYCH W RÓŻANKACH przez GSW  w Kłodawie.

Wójt Gminy Kłodawa skierował interpelację do GSW w Kłodawie z siedzibą w Santocku.

Odpowiedż GSW ( data wyslania 18.06.2015 r.)

                DOTYCZĄCĄ PRZYJĘCIA WSI RÓŻANKI DO  GMINNEJ  SPÓŁKI  WODNEJ W KŁODAWIE

została odczytana przez p. B. Adamczak.

      AD.5.

DYSKUSJA  NAD SPRAWOZDANIEM Z PRACY  STOWARZYSZENIA  "NASZE  RÓŻANKI"

 - P. A. DERA  - jeżeli GSW w Kłodawie nie przejmie od nas rowów, nasza killkuletnia praca i środki finansowe "pójdą na marne". Rowy już zarastają. Są odcinki zupełnie niedrożne. Ale rowy jeszcze widać - stoi w nich woda. Nasza Rada Sołecka nie ma pieniędzy na dalsze prace przy rowach. Mamy dwie możliwości:

 - pozostawić prace przy rowach, niech znowu zarosną;

 - spróbować je przekazać spółce wodnej innej, nie tej z Kłodawy.

P. Wieslaw GÓRSKI - trzeba poprosić o pomoc kierownika Spółki Wodnej z SANTOKA.  FIRMA TA ODBUDOWALA NASZE ROWY I ZROBIŁA  TO W SPOSÓB BARDZO PROFESJONALNY I SZYBKI.

P. JAN  KUKLA - popiera wniosek kol. W. Górskiego. Szkoda naszej kilkuletniej pracy! Z listu GSW w Kłodawie wynika, że nie spieszy im się do przejęcia do konserwacj naszych rowów.

P. KAZIMIERZ  SOKOŁOWSKI - także popiera wniosek kolegów KUKLI i GÓRSKIEGO.

TRZEBA POPROSIĆ O POMOC KIEROWNIKA SPÓŁKI WODNEJ W SANTOKU!

Spółka Wodna w Kłodawie otrzymuje dofinansowanie z  naszego gminnego budżetu. Czy część z tych pieniędzy mogą otrzymać Różanki?

P. B. ADAMCZAK - zanim awrócimy się do S. Wodnej w Santoku, przedstawimy nasze bieżące problemy - Wójtowi Gminy - P. Annie MOŁODCIAK.

Ad. 9.

Zebrani upoważnili P. B. Adamczak do przedstawienia naszych propozycji i wniosków Wójtowi Gminy - P. Annie Mołodciak.

Ad.10.

P. B. Adamczak poinformowała, że wszystkie koszty związane z pracą Stowarzyszenia i przynależnością do LGR " POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE" pokrywała z własnych środków prywatnych. Ponieważ trzykrotne złożenie WNIOSKU  O DOFINANSOWANIE  UNIJNE NA  ODBUDOWĘ NASZYCH ROWÓW  ZOSTAŁO ODRZUCONE - nie ma sensu dalsze opłacanie składek do LGR, dojazdy do Dobiegniewa itp.

GDYBY NIE WSPARCIE ÓWCZESNEGO  SOŁTYSA - P. WIESŁAWA  MOTYKA I RADY  SOŁECKIEJ - DALEJ ROWY NIE BYŁYBY  ODBUDOWANE! 

TRZYKROTNE OPRACOWYWANIE  WNIOSKU, WIELOKROTNE DOJAZDY DO DOBIEGNIEWA - TO DWA LATA STRACONEJ PRACY, CZASU I PIENIĘDZY!

SPECJALNE  PODZIĘKOWANIA KIERUJEMY DO  REFERATU  INWESTYCJI U. G. W KŁODAWIE. 

KIEROWNIK - P. JERZY JESIS I Z-CA P. G. ZAPYTOWSKI BARDZO NAM POMOGLI ZNALEŻĆ DOBRĄ FIRMĘ DO WYKONANIA TEGO OGROMNEGO ZADANIA!

WÓJT P. ANNA MOŁODCIAK - PRZYSZŁA Z POMOCĄ FINANSOWĄ - DZIĘKUJEMY  SERDECZNIE!

...

Ad.11.

...

P. B. Adamczak przypomniała, że CEL POWOŁANIA  STOWARZYSZENIA  NASZE  RÓŻANKI  ZOSTAŁ ZREALIZOWANY.

         RÓW OPASUJĄCY  RÓŻANKI I WAŻNIEJSZE ROWY SZCZEGÓŁOWE ZOSTALY ODBUDOWANE.

DZIĘKI POMOCY NADLEŚNICTWA W KŁODAWIE

       RÓW ŁACZĄCY NASZE ODCINKI Z RZEKĄ SREBRNĄ TEŻ ZOSTAŁ ODBUDOWANY!

 ŁĄCZNA  DŁUGOŚĆ  ODBUDOWANYCH ROWÓW MELIORACYJNYCH

                                 WYNOSI OK. 6 KM.  

 

WYCZYSZCZONYCH ZOSTAŁO 9 PRZEPUSTÓW.

 

 

 

                                     PORZĄDEK   

                       ZEBRANIA  WALNEGO

STOWARZYSZENIA   „NASZE  RÓŻANKI”  W  RÓŻANKACH

                    w  dniu  23 czerwca   2015roku

 
 

1 . Powitanie zebranych, OTWARCIE  ZEBRANIA

 

2.  Stwierdzenie quorum.

 

3.  Przedstawienie porządku zebrania.

 

4. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności stowarzyszenia ze szczególnym   uwzględnieniem pracy w roku ostatnim.

 

5. Przyjęcie SPRAWOZDANIA.

 

6. Dyskusja nad SPRAWOZDANIEM.

 

        7. Udzielenie ( nieudzielenie ) VOTUM  ZAUFANIA.

 

8.      Przedstawienie ODPOWIEDZI   GSW  W  KŁODAWIE dotyczącej  przyjęcia wsi RÓŻANKI  do GSW w Kłodawie.

 

9.       Propozycje planu pracy.

 

10.  Dyskusja nad dalszą pracą Stowarzyszenia.

 

11.  Wolne głosy i wnioski.

 

11. Zamknięcie ZEBRANIA. 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE

Z  PRACY

 Stowarzyszenia „Nasze Różanki”

w Różankach

w roku   2014

 

 

1.      Powołanie Stowarzyszenia „Nasze Różanki” w Różankach – 07.12.2011 rok.

2.      Cele Stowarzyszenia:

a/  ogólny - działanie na rzecz dobra wspólnego,

b/ szczegółowy - remont systemu melioracyjnego wsi Różanki,
gm. Kłodawa.

3.      Rejestracja Stowarzyszenia „Nasze Różanki” w Sądzie Rejonowym w

       Zielonej Górze – nadanie numeru KRS 0000408277 – 13.01.2012 rok.

4.      Uzyskanie numeru identyfikacyjnego REGON: 081023000.

5.      Założenie konta bankowego: GBS Gorzów Wlkp.

6.      Przygotowanie map i załączników graficznych rowów melioracyjnych
w Różankach.

7.      Wielokrotne oględziny rowów (przez Zarząd Stowarzyszenia, zainteresowanych mieszkańców, potencjalnych wykonawców robót melioracyjnych).

8.      Spotkania z mieszkańcami Różanek – przygotowanie terenów pod naprawę systemu melioracyjnego – uzyskanie zgody na wycinkę drzew, wycinka drzew i wywóz drewna.

9.      Współpraca z Urzędem Gminy w Kłodawie (Referat Planowania

i Inwestycji, Referat Drogownictwa).

10.  Przygotowanie wniosku o dofinansowanie (z funduszy europejskich) – złożenie wniosku do LGR „Pojezierze Dobiegniewskie w Dobiegniewie” 28.03.2012 r.

11.  Odrzucenie wniosku przez LGR (w etapie wstępnym).

 

 

    Prace przygotowawcze dotyczące udrożnienia rowów melioracyjnych

w Różankach trwały około dwóch lat (przed założeniem Stowarzyszenia).

   Rada Sołecka wsi Różanki wielokrotnie spotykała się z Zarządem Gminnej Spółki Wodnej w Kłodawie z siedzibą w Santocku (z p.Olejniczakiem i p. Soleckim) w celu określenia możliwości udrożnienia rowów. Wspólnie  przeprowadzono oględziny rowów oraz dokonano ustaleń. Odbyły się także wielokrotne spotkania

z przedstawicielami Nadleśnictwa w Kłodawie, które udrożniło odcinek rowu łączący się bezpośrednio z odcinkami gminnymi.

    Przeprowadzono także wiele akcji informacyjnych we wsi, między innymi podczas spotkań zbiorowych mieszkańców, spotkań indywidualnych, zebrań wiejskich.

   Odbyły się również spotkania w Starostwie Powiatowym (z wicedyr. K. Ciskiem)   
a także w  Wojewódzkim Urzędzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gorzowie Wlkp.

 

    Podjęto próbę odtwarzania map geodezyjnych(z pomocą Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. oraz Urzędu Gminy w Kłodawie).

 

Załączniki (do wglądu dla zainteresowanych):

·         protokoły z posiedzeń Rady Sołeckiej w Różankach,

·         protokoły ze spotkań z przedstawicielami Gminnej Spółki Wodnej,

·         protokoły ze spotkań z przedstawicielami Nadleśnictwa w Kłodawie,

·         Statut Stowarzyszenia (i inne dokumenty dotyczące potrzeby udrożnienia rowów melioracyjnych w Różankach).

 

 

WNIOSKI  O DOFINANSOWANIE  Z    FUNDUSZY  UNIJNYCH  

              do LGR  „POJEZIERZE  DOBIEGNIEWSKIE” 

         STOWARZYSZENIE  „NASZE  RÓŻANKI”  w  RÓŻANKACH

 

                        składało jeszcze dwukrotnie ( w sumie 3x).

Dwa razy nasz WNIOSEK odrzucono w etapie wstępnym.

W trzecim przypadku WNIOSEK został zakwalifikowany do realizacji i przesłany do URZĘDU  MARSZAŁKOWSKIEGO. NIESTETY, z braku funduszy, żadnego dofinansowania nie otrzymaliśmy.

 

      W ROKU 2013 SOŁTYS  I  RADA  SOŁECKA  WSI  RÓŻANKI

Postanowili wyodrębnić z  własnego budżetu sołeckiego ŚRODKI  na odbudowę rowów melioracyjnych w Różankach :

 

I  -   3 tys. zł  w  roku  2013,

II -   5 tys.    w roku  2014.

                             Z POMOCĄ  PRZYSZEDŁ  URZĄD  GMINY , KTÓRY DOŁOŻYŁ;

 

I  -  5 tys. zł  w roku  2013,

II -  3 tys. zł  w roku  2014.

 

ŁĄCZNIE ODBUDOWA ROWÓW WRAZ Z UDROŻNIENIEM  9 PRZEPUSTÓW  KOSZTOWAŁA

                                 16 TYS. ZŁ.

           PRACE WYKONAŁA W SPOSÓB PROFESJONALNY         

               GMINNA SPÓŁKA WODNA  W SANTOKU.  

PRZY UDROŻNIENIU PRZEPUSTÓW  PRACOWALI TAKŻE  JUNACY  Z OSP  W RÓŻANKACH

 I KŁODAWY.

 

 

                         STAN    OBECNY

 

ODBUDOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE ODCINKI  ROWÓW:

 

1.      RÓW  OPASUJĄCY WIEŚ  RÓŻANKI

 

I ODCINEK - od granicy z Lasami P. do drogi K- 22  ;      ok. 800 m,

II odcinek  - od K – 22 do Cmentarza Komunalnego ;     ok. 400 m,

III odcinek -  od Cmentarza wzdłuż ulicy Niepodległości bocznej do drogi powiatowej w kierunku Janczewa;                                                         ok. 550 m,

IV odcinek – od drogi powiatowej nr 14 .. , wzdłuż ulicy Klonowej do drogi K – 22;

                                                                                        ok. 630 m.

 

 

                  2. ROWY   SZCZEGÓŁOWE

 

I odcinek -  wzdłuż ulicy  Myśliwskiej;                              ok. 500 m,

II odcinek - od ulicy Wiśniowej  do Osiedla  Parkowego; ok.130 m,

III odcinek -  od ulicy Dębowej do ulicy Wiśniowej ;         ok. 200 m.

 

 

3. PREPUSTY: 

 

I -  pod drogą K – 22,                                            ok.25 m,

II - przy Cmentarzu – Niepodległości bocznej,     ok. 10m,

III - pod drogą powiatową do Janczewa nr 14..    ok. 15 m,

IV - pod ul Myśliwską,                                           ok. 15 m,

V -  pod ul. Wiśniową                                            ok. 10m,

VI -  przy stawku na Os. Parkowym,                     ok. 10 m,

VII - pod ulicą Dębową,                                        ok. 10 m,

VIII -pod ulicą Klonową,                                        ok. 10 m,

IX – na odcinku przebiegającym przez posesje przy ulicy Wiśniowej, ok. 10 m

 

Łączna długość odbudowanych rowów (  z odcinkiem leśnym) wynosi ok. 6 km

                         oraz 9 przepustów.

 

 

 

 

UWAGA!

NIE WSZYSTKIE PRZEPUSTY PRAWIDŁOWO FUNKCJONUJĄ;

ICH UŁOŻENIE JEST CZĘSTO WYŻSZE NIŻ DNO ROWU.

PRZEPUSTY NALEŻY PRZEBUDOWAĆ.

 

 

 

 

                               WNIOSKI:

 

 

 1.  ODBUDOWANE ROWY  MUSZĄ BYĆ REGULARNIE KONSERWOWANE;

      PRZYNAJMNIEJ 1X W ROKU WYKOSZONE I ODMULONE.

     JEŚLI TO NIE NASTĄPI – CAŁY TRUD STOWARZYSZENIA, SOŁTYSA , RADY SOŁECKIEJ I URZĘDU GMINY OKAŻE  SIĘ ZMARNOWANYM!

 

2. KONSERWACJĄ  ROWÓW POWINNA ZAJĄĆ SIĘ PROFESJONALNA FIRMA  MAJĄCA ODPOWIEDNIE  ŚRODKI  DO WYKONANIA TAKICH PRAC.

 

     3.   STOWARZYSZENIE  NIE MA ŚRODKÓW NA PROWADZENIE PRAC KONSERWACYJNYCH.

 

     4.  NALEŻY ODWODNIĆ :

          ULICĘ  LIPOWĄ I ULICĘ KASZTANOWĄ ( są to drogi powiatowe).

 

    5.  Zakryty odcinek rowu przy ulicy Wiśniowej należy udrożnić. Od kilku lat nie funkcjonuje.

  

 

 

                                   

 

 

 

                             

Pogoda