Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z PRACY STOWARZYSZENIA „NASZE RÓŻANKI” W RÓŻANKACH ZA ROK 2012 i 2013 (DO 15.10.2013)

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z PRACY STOWARZYSZENIA „NASZE RÓŻANKI” W RÓŻANKACH

ZA ROK 2012 I 2013 (do 15.10.2013r.)

(Z UWZGLĘDNIENIEM PRAC RADY SOŁECKIEJ W ROKU 2011) - ZAGADNIENIA

 

Lp.

Data/okres

Prace/wydarzenie

Osoby odpowiedzialne

1.

07.02.2011 r.

Interpelacja do Wójta Gminy Kłodawa (w sprawie udrożnienia rowu na terenie gruntów gminnych - nr 174

 i 177/4)  i do Nadleśnictwa Kłodawa ( w sprawie udrożnienia Kanału Srebrnego - rowu biegnącego

od oczyszczalni ścieków w głąb lasu  do Rzeki Srebrnej ).

 

B. Adamczak

2.

30.03.2011 r.

Wizja lokalna rowów (wszystkich) w Różankach z udziałem Kierownika Gminnej Spółki Wodnej w Kłodawie –

 P. Antonim Stoleckim.

P.P.

A. Rogowski

J. Potocki

B. Adamczak

A. Dera

3.

marzec
2011 r.

Powołanie „grupy roboczej”(w ramach Rady Sołeckiej wsi Różanki)

 ds. udrożnienia rowów melioracyjnych w Różankach

 w składzie:

P.P. Antoni Rogowski, Jan Potocki, Bożena Adamczak, Andrzej Dera, Kazimierz Sokołowski, Ryszard Popiel.

 

Sołtys – P. Julian Banicki

4.

kwiecień, maj 2011 r.

Współpraca z Nadleśnictwem w Kłodawie –

m. in. wielokrotne interpelacje, rozmowy, konsultacje

( w sprawie wykonania przepustu w  przy ulicy Wiśniowej w Różankach oraz w sprawie konserwacji Kanału Srebrnego)  Bożeny Adamczak z Nadleśniczym

 p. T. Kalembkiewiczem

 i sekretarzem – p. D. Niekrewiczem.

 

Bożena Adamczak

5.

04.08.2011 r.

Spotkanie przedstawicieli Nadleśnictwa w Kłodawie

z „grupą roboczą ds. udrażniania rowów” -  przy rowie

 na ulicy Wiśniowej w Różankach

Z ramienia Nadleśnictwa:P.P.

T. Kalembkiewicz – Nadleśniczy, G. Helak – Leśniczy Różanki, D. Niekrewicz – Sekretarz Nadleśnictwa.

Grupa robocza ds. udrażniania rowów:

P.P.

A. Dera,K. Sokołowski, W. Motyk, B. Adamczak.

 

Bożena Adamczak

6.

07.08.2011 r.

Interpelacja do Wójta Gminy w Kłodawie dotycząca udrażniania rowu melioracyjnego znajdującego się na terenie gruntów Gminy Kłodawa - nr 174 i 177/4.

B. Adamczak Grupa robocza ds. udrażniania rowów –P.P.

A. Rogowski, J. Potocki, A. Dera

7.

sierpień, wrzesień 2011 r.

Przygotowania do napisania PROJEKTU – WNIOSKU

o dofinansowanie z funduszy unijnych – INTERPELACJA

 do Wójta Gminy Kłodawa – prośba o pomoc

w przygotowaniu  Wniosku.

 

B. Adamczak

8.

20.09.2011 r.

INTERPELACJA – do Wójta Gminy Kłodawa dotycząca pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie

z  PROW – Program Leader.

B. Adamczak

9.

22.09.2011 r.

Odpowiedź Urzędu Gminy – skierowana do Grupy Roboczej ds. udrażniania rowów melioracyjnych (rów na terenie gruntów gminnych). Wójt pisze, że nie ma środków

na udrożnienie w.w. rowu ale zarezerwuje takowe

w przyszłorocznym budżecie.

 

Wójt Gminy Kłodawa – Pani Anna Mołodciak

10.

28.09.2011 r.

Odpowiedź w sprawie przygotowania wniosku do LGR „RYBY”. Wójt wskazał pracownika U.G., który udzieli niezbędnych informacji dotyczących pozyskania funduszy unijnych.

 

Wójt Gminy Kłodawa – Pani Anna Mołodciak

11.

28.09.2011 r.

Odpowiedź na interpelację w sprawie wniosku do PROW – j.w.

 

Wójt Gminy Kłodawa – Pani Anna Mołodciak

12.

pażdziernik, listopad, 2011 rok

Prace Rady Sołeckiej - informacje o dotychczasowych działaniach grupy roboczej ds udrożnienia rowów

w Różankach

a/ interpelacje, rozmowy, spotkania, oględziny rowów, (Urząd Gminy, Nadleśnictwo, Gminna Spółka Wodna)

b/poszukiwanie wsparcia  w przygotowaniu wniosków

o pozyskanie środków unijnych PO – RYBY i PROW- LEADER (Urząd Gminy),

c/ rozmowy z mieszkańcami, informowanie

o przygotowaniach do udrożnienia,

 

Bożena Adamczak

13.

09.11.2011 rok

Prośba do Wójta Gminy o oddelegowanie pracownika U.G. na posiedzenie  Rady  Sołeckiej w Różankach (p. Grzegolec, p. Jędraszczyk) –

w spotkaniu będą uczestniczyć właściciele gruntów,

 przez które przechodzi przygotowywany do odbudowy rów melioracyjny.

 

Bożena Adamczak

14.

21.11.2011 rok

Posiedzenie Rady Sołeckiej – z udziałem pracownika Urzędu Gminy –

P. Beaty Grzegolec. Stan przygotowań do odbudowy rowów i obowiązki właścicieli  gruntów.

 

Bożena Adamczak

 

 

 

listopad 2011 rok

 

Uzyskanie oświadczeń właścicieli gruntów,

przez które przebiega rów opaskowy – zgoda na wejście

na teren  rowów. Właściciele powinni przygotować tereny

przy rowie – wyciąć krzewy i drzewa ( musi być zgoda Urzędu Gminy). Spotkania w terenie z Inspektorem

 ds Ochrony Środowiska – P M. Jędraszczykiem.

 

 

Bożena Adamczak

16.

grudzień 2011 r.

Rozmowy w Urzędzie Gminy z panią Beatą Grzegolec,

 jak przygotować wniosek i jak powołać Stowarzyszenie
( R. Popiel, K. Sokołowski, B. Adamczak).

 

Bożena Adamczak,

R. Popiel,

K. Sokołowski.

17.

07.12.2011 rok, grudzień, 2011rok.

Zebranie mieszkańców Różanek –

powołanie Stowarzyszenia „Nasze Różanki” (podjęcie uchwał).

Działania  w celu rejestracji Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze.

 

Sołtys,

Rada Sołecka

wsi Różanki.

18.

styczeń, 2012 rok

Dalsze prace Stowarzyszenia „Nasze Różanki”:

- ustalenie harmonogramu działań Stowarzyszenia „Nasze Różanki”,

-oględziny rowów –01.02.2012r.,  
(K. Sokołowski, P. Krawiec, B. Adamczak),

- dalsze prace związane z rejestracją Stowarzyszenia : przygotowanie wniosków o nadanie numerów NIP i REGON

 

 

Bożena Adamczak

19.

01.02.2012 rok

 

17.02.2012 r.

Oględziny rowów w zimie ( - 30oC), obecni jw. (nie przyjechał przedstawiciel firmy melioracyjnej)

 

Oględziny rowów z kirownikiem Spółki Wodnej w Santoku (- 25oC) .

 

Bożena Adamczak,

K.Sokołowski.

20.

luty,2012 rok

Dokładne pomiary rowów (z dokładnością do 1 m) – 2360 m.

 

Bożena Adamczak

21.

luty,2012 rok

Ustalenie, z których gruntów w Różankach rowy zbierają wody –

( pomoc Urzędu Gminy – Referat Inwestycji –Kierownik,

 P. Jerzy Jesis),

Ustalenie numerów gruntów i ich właścicieli.

 

Kierownik Referatu Inwestycji U. G. Pan Jerzy Jesis, Bożena Adamczak.

22.

marzec,
2012 rok.

Poszukiwanie wykonawców – pomoc Urzędu Gminy – (Kierownik Referatu Inwestycji P.J. Jesis).

Wielokrotne oględziny rowów z przedstawicielami firm melioracyjnych –( p. Frątczak - Gorzów,

p. Żmuda – Janczewo,  Spółka Wodna w Santoku –  (wszystkie rowy).

 

P.P.

Jerzy Jesis,, Andrzej Dera, Bożena Adamczak

23.

marzec, 2013 rok

Ułożenie zapytań ofertowych – (pomoc Urzędu Gminy –

p. Grzegorz Zapytowski)  i przesłanie do trzech firm.

Przygotowanie map z wrysowanymi rowami – pomoc

 P. Grzegorza Zapytowskiego – z-cy Kierownika Referatu Inwestycji).

 

 

Pan Jerzy Jesis,

Pan Grzegorz Zapytowski zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Bożena Adamczak

24.

marzec

2012 r.

Przygotowanie wniosku do LGR Pojezierze Dobiegniewskie Program Operacyjny „RYBY”.

Konsultacje w Biurze LGR w Dobiegniewie-Bożena Adamczak ( poprawki, uzupełnienia).

P.P.

Wiesław Górski, Ryszard Popiel, Andrzej Dera, Kazimierz Sokołowski,

Bożena Adamczak

25.

marzec

2012 r.

Przygotowanie map – wrysowanie rowów zasypanych  – geodeta p. P. Wrzask – Kłodawa .

 

P.P.

Bożena Adamczak, Stanislawa Słabisz,

Jan Kukla.

26.

marzec

2012 r.

Przekazanie informacji mieszkańcom, przez których grunty przechodzi rów opaskowy – uzyskanie zgody na wejście sprzętu (zajęcie gruntu); zgoda Urzędu Gminy w Kłodawie, zgoda Starostwa Powiatowego, zgoda właścicieli prywatnych.

 

Bożena Adamczak

27.

marzec, 2012 rok

Praca w archiwum (Gorzów) – poszukiwanie map niemieckich i dokumentów z lat 60-tych.

 

Bożena Adamczak

28.

marzec, 2012 rok

Wycinki drzew – pozwolenia z Urzędu Gminy – do każdego właściciela przyjechał inspektor Pan P.P. Marek Jędraszczyk – oznaczyć, które drzewa trzeba wyciąć.

Wycięcie drzew i  krzewów ; wywózka – przygotowanie terenu do wejścia maszyn melioracyjnych (warunek firmy melioracyjnej).

 

P. Marek Jędraszczyk -inspektor Ochrony Środowiska, właściciele gruntów

29.

marzec, 2012 rok

Wielokrotne oględziny rowów i spotkania –  z kierownikiem  Spółki  Wodnej w Santoku .

 

Bożena Adamczak,

Andrzej Dera.

30.

marzec

2012 r.

Przygotowywanie materiałów do Wniosku kierowanego

do LGR – Pojezierze Dobiegniewskie w Dobiegniewie.

Wiesław Górski, Ryszard Popiel, Bożena Adamczak,

Andrzej Dera.

31.

 

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia „Nasze Różanki”– omówienie strategii działania, przygotowywanie wniosku – zapoznanie z przygotowanymi materiałami.

 

Bożena Adamczak,

Andrzej Dera,

R. Popiel.

32.

28.03.2012 r.

Złożenie wniosku w LGR „ Pojezierze Dobiegniewskie”

w  Dobiegniewie.

Bożena Adamczak

33.

 

Odrzucenie wniosku przez Komitet LGR – pismo - (argumentacja – brak funduszy unijnych na udrożnienie rowów).

Komitet LGR w Dobiegniewie.

34.

26.04.2012 r

 

10.05.2012 r.

Złożenie  odwołania od decyzji Komitetu LGR.

 

Odpowiedź na  odwołanie – 10.05.2012 r.

Bożena Adamczak

Komitet LGR

35.

20czerwiec, 2012 rok

Przygotowanie Wniosku o dofinansowanie  z funduszy unijnych  po raz drugi:

- spotkanie B. Adamczak z burmistrzem Strzelec Krajeńskich – przewodniczącym Komitetu LGR –

p. Sawickim,

- wspólny wyjazd z p. Wójt - Anną Mołodciak

i p. Beatą Grzegolec na konsultacje do LGR

w  Dobiegniewie – spotkanie

 z  

prezesem LGR p.Andrzejem Kuczyńskim.

 

Wójt Gminy –

Pani Anna Mołodciak

36.

13.09.2012 rok

Opracowanie Wniosku  o dofinansowanie w innej wersji (ochrona ginących gatunków ryb…) – R. Popiel, W. Górski.

 

Bożena Adamczak, Wiesław Górski, Ryszard Popiel

37.

01.10.2012 rok

Odrzucenie Wniosku o dofinansowanie (po raz drugi).

 

Komitet LGR

w Dobiegniewie

38.

rok 2011, 2012

Współpraca z Nadleśnictwem w Kłodawie:

- wykonanie przepustu  przy   ul. Wiśniowej,

-wyczyszczenie i pogłębienie  rowu w lesie – ciąg dalszy ul. Wiśniowej.

 

Sołtys – Julian Banicki,Bożena Adamczak, członkowie Zarządu Stowarzyszenia

39.

marzec 2012 rok

Zbieranie podpisów mieszkańców wsi popierających remont rowów (p. J.Potocki, p. R.Popiel, p. W. Motyk,
p .K. Sokołowski,  p. P. Kazimierczyk, p. A. Dera).

członkowie Zarządu

 

 

 

 Po powtórnym odrzuceniu naszego WNIOSKU o dofinansowanie z funduszy unijnych, , Stowarzyszenie „NASZE  RÓŻANKI” postanowiło, iż zwróci się do Rady Sołeckiej Wsi Różanki, by przeznaczyć na to zadanie część   FUNDUSZU  SOŁECKIEGO.

Rada Sołecka zgodziła się, by dofinansować to niezwykle potrzebne dla nas wszystkich przedsięwzięcie. Wiele odcinków rowów nie było czyszczone kilkadziesiąt  lat, stąd prawie wszyscy mamy problemy z podtopieniami.

Ustaliliśmy, że przeznaczymy określone środki finansowe z roku 2013 oraz 2014  na udrożnienie rowów melioracyjnych w Różankach.   

Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak obiecała, że wesprze naszą INICJATYWĘ .

Kierownik Referatu Inwestycji Pan Jerzy Jesis również bardzo się zaangażował w pomyślne rozwiązanie naszego zadania.

Ale, by nasze zadanie się powiodło, tzn. by RÓW  OPASKOWY zaczął właściwie odprowadzać  wody

 z rowów szczegółowych,  NADLEŚNICTWO  W  KŁODAWIE  POWINNO PONOWNIE udrożnić rów znajdujący na swoim terenie. Kanał Srebrny był czyszczony przed dwoma laty, ale niektóre przepusty pozostały niedrożne.

Wielokrotne robocze spotkania przy rowach w roku 2013, zarówno na odcinku leśnym jak i wiejskim, z udziałem  Wójt Pani Anny Mołodciak,  Kierownika Pana Jerzego Jesisa ,  Nadleśniczego Pana Tomasza Kalembkiewicza, Sekretarza Nadleśnictwa Pana Daniela Niekrewicza, Prezesa StowarzyszeniaP. Bożeny Adamczak i potencjalnych wykonawców,  miały na celu wypracowanie prawidłowej koncepcji wyczyszczenia rowów.

W chwili obecnej, Nadleśnictwo w Kłodawie wyłoniło już WYKONAWCĘ.

Z  WIELKĄ NIECIERPLIWOŚCIĄ  CZEKAMY  NA  ROZPOCZĘCIE  PRAC!   

O przebiegu prac będziemy Państwa Mieszkańców Różanek systematycznie informować.

                                                                                                                                    B.A.

Pogoda