Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

Zebranie Wiejskie Sołectwa Różanki

 

Na XXIX SESJI ZWYCZAJNEJ Rady Gminy Kłodawa - nasz SOŁTYS, PAN JULIAN  BANICKI  ogłosił swoją rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa ( z dniem 30. czerwca 2013 roku). W związku z tym faktem, muszą się odbyć nowe WYBORY - stąd poniższy komunkat Wójta Gminy Kłodawa. Zebranie odbędzie się 8. lipca 2013 roku w Zespole Szkół w Różankach.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Kłodawa

z dnia 19 czerwca 2013r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego Sołectwa Różanki
w celu przeprowadzenia ponownych wyborów Sołtysa

Podaje się do wiadomości Mieszkańców Sołectwa Różanki, iż zarządzeniem nr 24/2013 Wójta Gminy Kłodawa z dnia 19 czerwca 2013r. zostało zwołane na dzień 8 lipca 2013 roku (poniedziałek) na godzinę 18:00 zebranie wiejskie Sołectwa Różanki w celu przeprowadzenia ponownych wyborów Sołtysa, w związku z rezygnacją z funkcji dotychczasowego Sołtysa.

W przypadku braku wymaganej Statutem Sołectwa frekwencji drugi termin zebrania wyznacza się w tym samym terminie na godzinę 18:15. Zebranie odbędzie się w budynku Zespołu Szkół im.Jana Pawła II w Różankach przy ul.Dębowej 3 (w gabinecie nr 9).

Proponowany porządek zebrania:

1) otwarcie zebrania,

2) stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku

3) wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta zebrania

4) sprawozdanie finansowe ustępującego sołtysa z działalności w 2013 roku

5) wybór Komisji Skrutacyjnej

6) przeprowadzenie wyborów Sołtysa:

a) zgłoszenie kandydatów

b) przeprowadzenie głosowania

7) sprawy różne

8) przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania

9) zakończenie zebrania.

 

Na zebranie zapraszam Mieszkańców Sołectwa Różanki.

 

Wójt Gminy Kłodawa

/-/ Anna Mołodciak

 

Pogoda