Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kłodawa
Nr XXX/228/09 z dnia 25 lutego 2009r.

STATUT SOŁECTWA RÓŻANKI

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Różanki.

2. Sołectwo stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących na terenie Sołectwa.

3. Sołectwo jest pomocniczą jednostką Gminy Kłodawa i działa w ramach jej osobowości prawnej.

4. Samorząd mieszkańców wsi działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

 1. ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami),
 2. uchwały Nr XXX/223/09 Rady Gminy w Kłodawie z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie Statutu Gminy.
 3. niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Tworzenie, łączenie, podział, znoszenie Sołectwa dokonuje Rada Gminy po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 2. Z wnioskiem moSe wystąpić Rada Gminy, zebranie wiejskie lub grupa inicjatywna o której mowa w § 53 ust. 1 Statutu Gminy Kłodawa

§ 3. 1. Statut sołectwa określa kompetencje, zakres działania sołectwa jako jednostki pomocniczej Gminy oraz organizację wewnętrzną.

2. Rada Sołecka wsi w zakresie realizacji zadań własnych działa samodzielnie lub wspólnie z organami Gminy, zgodnie z przepisami prawa i niniejszego statutu.

3. Organa sołectwa przedstawiają Radzie Gminy i Wójtowi swoje wnioski, opinie dotyczące żywotnych spraw sołectwa.

§ 4. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.

2. Rada Gminy za pomocą Komisji Rewizyjnej kontroluje działalność sołectwa.

§ 5. 1. W skład sołectwa Różanki wchodzi wieś Różanki stanowiąca obszar 3201 ha.

2. Położenie i obszar Sołectwa w Gminie określają mapy sytuacyjne stanowiące załącznik Nr 1 i 2 niniejszego Statutu.

Rozdział II
Zakres działania sołectwa

§ 6. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest działanie na rzecz zaspokojenia potrzeb wspólnoty mieszkańców.

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy między innymi poprzez:

 1. występowanie z różnymi inicjatywami do organów Gminy,
 2. opiniowanie projektów rozstrzygnięć dotyczących danego Sołectwa, przekazanych w tym celu przez organy Gminy.

§ 7. Do zakresu działania Sołectwa należy:

1. Inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych Gminy.

2. Opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach dotyczących Sołectwa, a zwłaszcza:

 1. opiniowanie projektów opracowań planistycznych których zakres przestrzenny dotyczy danego sołectwa
 2. określania przez Radę Gminy Kłodawa zasad zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy i położonych na terenie Sołectwa,
 3. prowadzenia innych działań dotyczących wspólnoty samorządowej Sołectwa.

3. Konsultowanie spraw podległych uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotyczących:

 1. zasad gospodarowania mieniem komunalnym położonym na terenie Sołectwa,
 2. określanie ilości punktów sprzedaży alkoholu na terenie Sołectwa oraz zasad ich usytuowania,
 3. sieci przedszkoli i szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 4. określanie zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa,
 5. sieci połączeń, rozmieszczenia przystanków oraz rozkładu jazdy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Sołectwa,
 6. innych spraw dotyczących wsi, nie wymienionych w punkcie 3 - a, b, c, d, e.

4. Zarządzanie i korzystanie z powierzonego mienia komunalnego,

5. Stymulowanie rozwoju inicjatyw społecznych, działalności kulturalnej, sportowej na terenie Sołectwa,

6. Prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej posiadanymi przez Sołectwo środkami.

7. Podejmowanie innych czynności i działań zgodnych z prawem.

Rozdział III
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 8. 1. Organami Sołectwa są:

 1. uchwałodawczym - Zebranie Wiejskie,
 2. wykonawczym - Sołtys.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 9. 1. Kadencja organów Sołectwa odpowiada kadencji Rady Gminy Kłodawa.

2. Wybory organów Sołectwa zarządza Rada Gminy w terminie do trzech miesięcy od pierwszej sesji Rady Gminy. 3. Skrócenie kadencji organów sołectwa następuje w wyniku rezygnacji, odwołania lub wygaśnięcia mandatu.

Zebranie wiejskie

§ 10. 1. Do właściwości Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 7, za wyjątkiem spraw z zakresu administracji publicznej.

2. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

 1. wybór i odwołanie Sołtysa,
 2. wybór i odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków,
 3. ustalanie zadań do realizacji przez Sołtysa i Radę Sołecką w okresie pomiędzy Zebraniami Wiejskimi,
 4. dokonywanie oceny działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
 5. uchwalanie rocznych planów finansowo-rzeczowych Sołectwa w ramach budSetu Gminy oraz zasad gospodarowania dochodami własnymi Sołectwa, pochodzącymi z wpływów określonych Statutem,
 6. uchwalanie programów działania
 7. decydowanie o zasadach wykorzystania mienia komunalnego, przekazanego Sołectwu w użytkowanie,
 8. wydawanie opinii w sprawie utworzenia, poszerzenia, bądź likwidacji Sołectwa.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 2. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa,
 3. na wniosek Wójta lub przewodniczącego Rady Gminy.

3. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Zebrania Wiejskiego ogłasza Sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zebrania.

4. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja wynosi mniej niż 10% uprawnionych mieszkańców, wyznacza się drugi termin - po upływie 15 minut. Postanowienia zebrania są wówczas prawomocne - bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

5. W przypadku bezczynności sołtysa (niezwołanie zebrania wiejskiego o którym mowa w ust. 2 lit.b, c) po jednokrotnym pisemnym upomnieniu przez Wójta lub Przewodniczącego Rady zebranie wiejskie zwoływane jest z inicjatywy Przewodniczącego Rady.

§ 12. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy Sołectwa, radni Rady Gminy Kłodawa, Wójt Gminy Kłodawa i wyznaczone przez niego osoby, zaproszeni goście oraz inne osoby zainteresowane tematyką obrad.

2. Do głosowania są uprawnieni mieszkańcy, którzy w dniu zebrania posiadają prawo do udziału wyborach Rady Gminy Kłodawa.

3. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego mają prawo do:

 1. udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
 2. zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy Kłodawa,
 3. zgłaszania projektów uchwał oraz poprawek do tych projektów
 4. zgłaszania kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
 5. kandydowania na funkcje o których mowa w ust. 3d.

4. Mieszkańców nie spełniających warunków ustępu 2 nie dotyczą ust. 3 c,d,e § 13. 1. Zebranie jest ważne, jeśli zostanie spełniony § 11 ust. 3 i 4.

2. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego podpisują listę obecności, która jest dołączana do protokołu.

3. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.

§ 14. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.

2. W razie nieobecności Sołtysa Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej lub jej inny członek.

5. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego decyduje o:

 1. udzielaniu głosu i kolejności zabierania głosu,
 2. udziela głosu poza kolejnością,
 3. odbierania głosu,
 4. zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
 5. rozpoczęciu głosowania nad wnioskami i zgłoszonymi projektami uchwał,

6. Przewodniczący obrad nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku oraz projektu uchwały, jeżeli ich treść odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 15. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większości głosów. W razie równej liczby głosów "za" i "przeciw", decyduje głos przewodniczącego zebrania.

2. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad projektem konkretnej uchwały.

3. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie dotyczą wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 16. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.

2. Protokolanta wyznacza przewodniczący zebrania.

3. Protokół Zebrania Wiejskiego powinien zawierać:

 1. miejscowość i datę zebrania,
 2. porządek obrad,
 3. stwierdzenie ważności zebrania,
 4. zapis przebiegu dyskusji,
 5. treść podjętych uchwał,
 6. podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta,
 7. dołączoną listę obecności.

4. Kopię protokołu Zebrania Wiejskiego Przewodniczący Zebrania przekazuje Wójtowi Gminy w terminie 7 dni.

5. W zależności od charakteru spraw, których uchwały dotyczą, Wójt załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Gminy. O sposobie załatwienia sprawy Wójt informuje Sołectwo poprzez Sołtysa- na piśmie.

Sołtys

§ 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów Gminy Kłodawa.

2. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

 1. prowadzenie zarządu sprawami Sołectwa,
 2. prowadzenie zarządu środkami finansowymi Sołectwa,
 3. sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu w użytkowanie,
 4. zwoływanie i przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego,
 5. zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Sołeckiej,
 6. zapewnienie stałej łączności pomiędzy mieszkańcami Sołectwa a organami Gminy Kłodawa oraz informowanie mieszkańców o rozstrzygnięciach organów Gminy w sprawach dla nich istotnych,
 7. działanie na rzecz rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie,
 8. współpraca ze wszelkimi organizacjami społecznymi prowadzącymi działalność na terenie Sołectwa,
 9. pobieranie podatków oraz innych opłat na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy Kłodawa,
 10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy Kłodawa.

3. Do kompetencji Sołtysa należy:

a) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz, w tym występowanie wobec organów Gminy Kłodawa oraz instytucji, organizacji i osób fizycznych we wszystkich sprawach sołectwa objętych niniejszym Statutem,

 1. kierowanie pracami Rady Sołeckiej,
 2. kierowanie wykonaniem uchwał Zebrania Wiejskiego,

d) opiniowanie zasadności wniosków o udzielenie wsparcia w ramach pomocy społecznej oraz o udzielenie ulg w podatkach i innych opłatach, a także występowanie z takimi wnioskami z inicjatywy Rady Sołeckiej i własnej.

Rada Sołecka

§ 18. 1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. Ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

2. Rada Sołecka składa się z 4 - 10 członków, o jej liczebności decyduje Zebranie Wiejskie. Pracą Rady Sołeckiej kieruje i przewodniczy jej obradom Sołtys.

3. Sołtys może powierzyć Radzie Sołeckiej lub poszczególnym jej członkom wykonanie czynności w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sołectwa.

4. Opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, w razie równej liczby głosów "za" i "przeciw", decyduje głos Sołtysa.

5. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwoływane są według potrzeb, ale nie rzadziej niS raz w kwartale z inicjatywy:

 1. Sołtysa,
 2. przynajmniej połowy członków Rady Sołeckiej.

6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.

7. Rada Sołecka uchwala okresowe plany pracy oraz sporządza projekty rocznych planów finansowo-rzeczowych, o których mowa w §10 ust. 2e.

8. Rada Sołecka może:

a) zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organizacji samorządowych; oraz zawodowych i społecznych działających w Sołectwie,

 1. nawiązywać współpracę z innymi sołectwami,
 2. podejmować inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców Sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów.

Rozdział IV
Sołecka Ordynacja Wyborcza

§ 19. 1. Wybory organów Sołectwa zarządza Rada Gminy w terminie do trzech miesięcy od I sesji Rady Gminy.

2. W zarządzeniu o wyborach podaje się:

 1. miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego,
 2. propozycję porządku obrad,
 3. termin drugiego zebrania, jeżeli w pierwszym terminie brak będzie wymaganej frekwencji.

3. Zarządzenie o terminie zebrania wyborczego ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 14 dni przed jego przeprowadzeniem.

§ 20. 1. Za uprawnionych do głosowania i kandydowania uważa się mieszkańców Sołectwa, którzy ukończyli 18 lat, posiadają czynne prawa wyborcze.

2. W przypadkach spornych lub niejasnych o czynnym prawie wyborczym rozstrzyga się na podstawie stałego rejestru wyborców w Gminie prowadzonego zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późniejszymi zmianami).

3. W zebraniu wyborczym powinno uczestniczyć minimum 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

§ 21. 1. Wiejskie zebranie wyborcze otwiera Przewodniczący Rady Gminy lub Wiceprzewodniczący.

2. Zebranie wiejskie wybiera zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym - przewodniczącego zebrania wyborczego. Przewodniczącego zebrania może też zaproponować Przewodniczący Rady Gminy lub Wiceprzewodniczący, przy akceptacji zebrania.

3. Zebranie wiejskie wyborcze przyjmuje w głosowaniu jawnym sprawozdanie, jakie składa Sołtys.

4. Powołuje się i zatwierdza komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów w liczbie 3 osób, osoby te nie mogą kandydować w wyborach na Sołtysa, członka Rady Sołeckiej.

5. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego komisji.

6. Sołtys wybierany jest przez Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Sołtysem zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania jednakowej ilości głosów przez kandydatów przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uwzględnia się kandydatów o największej i jednakowej ilości głosów.

7. Komisja rozdaje karty do głosowania tylko osobom do tego uprawnionym

8. Rada Sołecka wybierana jest w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Dopuszcza się głosowanie na poszczególnych członków Rady Sołeckiej, jak również na całą zgłoszoną listę.

§ 22. 1. Głosowanie jest tajne, w tym celu komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania zaopatrzone pieczęcią Rady Gminy z widocznymi na niej nazwiskami kandydatów.

2. Głosowanie odbywa się w ten sposób, Se wyborca stawia znak X przy nazwisku kandydata, na którego oddaje głos.

3. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala i ogłasza wyniki wyborów oraz sporządza protokół, który winien zawierać:

 1. skład komisji skrutacyjnej,
 2. ilość osób uczestniczących w głosowaniu,
 3. ilość oddanych głosów ważnych i nieważnych,
 4. ilość głosów oddanych na każdego kandydata,
 5. stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.

4. Druki protokołów głosowania dla komisji skrutacyjnej oraz karty do głosowania dostarcza Rada Gminy.

§ 23. 1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego przy udziale 10% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu ewentualnego odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej bądź poszczególnych jej członków podejmuje Wójt Gminy, ustalając miejsce, godzinę i dzień zebrania, w zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy lub Wójta.

4. O odwołanie mogą występować:

 1. Wójt Gminy,
 2. Rada Gminy
 3. mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska akceptację co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy nie nadaje biegu.

5. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanych.

6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.

§ 24. Ponowne wybory organów Sołectwa zarządza Wójt Gminy.

Rozdział V
Gospodarowanie mieniem i finansami Sołectwa

§ 25. 1. Sołectwo Różanki zarządza i korzysta ze składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy wymienionego w załączniku Nr 3.

2. Realizując zadanie, o którym stanowi ust. 1, Sołectwo rozporządza dochodami z tego
źródła.

3. Majątek nieruchomy i ruchomy Sołectwa przekazany Sołectwu jest zarejestrowany w księdze inwentarzowej Gminy.

4. Sołectwo może wykorzystywać powierzone mienie na realizację zadań ustawowych i statutowych.

5. Sołectwo może wynajmować, wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgodą Wójta Gminy.

§ 26. 1. Sołectwo otrzymuje z budżetu gminy środki na realizację zadań statutowych.

2. Rada Gminy wyodrębnia corocznie w budżecie Gminy środki finansowe dla Sołectwa. Są one przyznawane proporcjonalnie do ilości mieszkańców Sołectwa, ustalonej na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Wydatki realizowane są w ramach budżetu Gminy i podlegają rozliczeniu przed Wójtem Gminy

§27. 1 Poza środkami wymienionymi w § 26 sołectwo może uzyskiwać przychody pochodzące z wynajmu i dzierżawy majątku przekazanego sołectwu przez gminę

2. Dochody o których mowa w ust. 1 należy wpłacać na konto Urzędu Gminy.

3. Po potrąceniu podatku Vat uzyskane dochody o których mowa w ust. 1 powiększą środki sołectwa przyznane w budżecie gminy.

§ 28. 1. Wydatki sołectwa stanowią integralną część budżetu gminnego, określając wydatki do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

2. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Urząd Gminy.

Rozdział VI
Nadzór Sołectwa

§ 29. 1. Nadzór nad działaniem organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.

2. Wójt Gminy na bieżąco poprzez Urząd Gminy, a Rada Gminy okresowo poprzez Komisję Rewizyjną kontroluje działalność Sołectwa.

3. Sołtys przekazuje Wójtowi uchwały, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej w terminie 7 dni od ich podjęcia.

4. Wójt Gminy wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem i nformuje o tym Radę.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 30. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

2. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje Przewodniczący Rady.

3. Statut niniejszy wchodzi w Sycie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.