Aktywność radnych

III Sesja Rady Gminy Kłodawa

 

Obrady dzisiejszej Sesji (28.01.2015r.) zdominowały sprawy różankowskie.

 Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Pan Jan Kubera zaprosił na nasze  obrady Starostę Powiatu Gorzowskiego, by wypracować ustalenia dotczące współpracy Powiatu Gorzowskiego z Gminą Kłodawa. Chodzi  przede wszystkim o drogi "powiatowe" na terenie naszej Gminy)  ( na wniosek zgłoszony na poprzedniej sesji przez  Radną Bożenę Adamczak). Przybył Vicestarosta - Pan Marcin Cyganiak. Obecny był także Radny Rady Powiatu Gorzowskiego Pan Andrzej Legan. Jak zawsze obecni byli: Wójt, kierownicy referatów i jednostek administracyjnych gminy.  

             W związku z faktem, iż poprzedni starosta Pan Józef Kruczkowski obiecał (na piśmie) zrealizować bardzo ważne dla Różanek  inwestycje (a był to okres przedwyborczy), Radna Bożena Adamczak  przekazała kserokopie tych pism panu Wicestaroście Marcinowi Cyganiakowi, który zapewnił, że w najbliższym czasie rozpozna sprawy i się do nich ustosunkuje.

          Interpelacje i odpowiedzi dotyczą:

* naprawy ( w tym odwodnienia ) ulicy Kasztanowej,

* naprawy jezdni ulicy Lipowej - cz. powiatowa,

* naprawy drogi do Wojcieszyc,

* naprawy drogi do Janczewa.

R. B. Adamczak zaprosiła P. Vicestarostę do Różanek, by naocznie przekonał się o pilnej potrzebie realizacji w.w. NAPRAW DRÓG POWIATOWYCH.

Vicestarosta obiecał,  że w najbliższym czasie do nas przyjedzie w towarzystwie Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego -  P.  Pawła Tokarczuka.

INNE   INTERPELACJE  - dotyczyły:

       a)  skażenia wody pitnej w Różankach,

       b) niebezpieczeństwa stwarzanego przez  zbutwiałe słupy energetyczne,

       c) zamontowania urządzeń spowalniających na ulicy Lipowej.  

ad.a.

W związku z faktem, iż woda pitna w Różankach jest skażona bakterią coli, Sołtys i Rada Sołecka naszej wsi upoważniła R. Bożenę Adamczak, by zwrócić się do Urzędu Gminy o powołanie specjalnej komisji do zbadania tego poważnego problemu. Postulat ten Radna przedstawila na sesji. Odpowiedzi udzielił  Kierownik Zakładu Komunalnego w Różankach - Pan Jacek Zatoka. Stwierdził, że badanie na obecność bakterii coli w najgłębszej naszej studni ( ok. 80m) zostało powtórzone. Wyniki mają być w piątek - 30.01 15r. W poniedziałek zostaną podane oficjalnie. Wtedy zostaną podjęte dalsze działania.

ad.b.

R. B. Adamczak poinformowała uczestników III Sesji Rady Gminy Kłodawa o wydarzeniu jakie miało miejsce podczas ostatniej wichury w Różankach. Przewrócił się słup energetyczy pod napięciem niszcząc ogrodzenie posesji, które złagodziło skutki upadku.

DREWNIANE  SŁUPY ENERGETYCZNE SĄ ZBUTWIAŁE W CZĘŚCI PODZIEMNEJ!!!

WYMAGAJĄ NATYCHMIASTOWEJ  WYMIANY!!!

Jak wielkie nieszczęście mogło się stać, gdyby słup przewrócił się na ulicę?

Na ulicy Lipowej ruch samochodowy i pieszy jest bardzo wielki!

ad.c.

Na wniosek wielu mieszkanców po raz kolejny R. Bożena Adamczak wystąpiła z interpelacją o zamontowanie spowalniaczy na ulicy Lipowej w części powiatowej i gminnej.

                                 UCHWAŁY  III  SESJI

      (najważniejsza dotyczyła: przyznania dotacji  na II etap renowacji elewacji naszego kościoła)

                       UCHWAŁA NR III/21/15

 RADY GMINY KŁODAWA

Z DNIA 28.01.2015 ROKU

w sprawie udzielenia dotacji na prace restauratorskie i roboty budowlane w Kościele pw. św. Stanisława Kostki w Różankach.

   cdn

 Od lewej - P. Andrzej Legan,  dalej P. Marcin Cyganiak.

Pogoda