Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

XL Sesja Rady Gminy Kłodawa

 

Wczoraj, tzn. 14maja 2014roku odbyła się XL SesjaRady Gminy Kłodawa.

Porządek obrad został podany na stronie Urzędu Gminy Kłodawa.

Informację międzysesyjną przedstawili: Wójt Gminy Anna Mołodciak oraz kierownicy Referatów - P.P. Jerzy Jesis i Andrzej Kwiatkowski.

1. W trakcie realizacji jest II etap prac wiązanych z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Różankach. Obecnie trwa układanie płytek na ścianach i posadzkach oraz malowanie pomieszczeń świetlicy.  Termin oddania - 15 lipiec 2014 r.

2.Wystąpiono do Starosty Gorzowskiego z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę w zakresie zmiany zagospodarowania terenu i odprowadzenia wód deszczowych z budynku świetlicy wiejskiej w Różankach.

3. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na remont przedszkola w Różankach - I etap.

4. Zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej  w zakresie zastosowania rozwiązań zamiennych ochrony  p. poż. w budynku Zespołu Szkół w Różankach.

5.Zlecono opracowanie inwentaryzacji i wyceny sieci wodociągowych w Santocku i Mironicach oraz sieci kanalizacyjnej w Różankach.

6. W dniu 06.05.2014 roku nastąpiło otwarcie ofert na modernizację ulicy Ogrodowej  w Różankach. Przewidywane zakonczenie prac - lipiec 2014 rok.

7. Wykonano nową podbudowę jezdni na ulicy Srebrnej w Różankach.

8. Trwają prace związane z wykonaniem nowego ogrodzenia cmentarza komunalnego w Różankach - część frontowa.

9.Doposażono place zabaw na terenie gminy w nowe elementy.

10. Dokonano nasadzeń krzewów ozdobnych na terenie cmentarza komunalnego i przy

placu zabaw w Różankach.

 

 W obradach Sesji uczestniczyli uczniowie Gimnazjum ZS w Kłodawie ( w ramach lekcji Historia i Społoczeństwo).

Przysłuchiwali się obradom oraz rozmawiali z Radnymi na temat ich pracy.

Szczególnymi gośćmi Sesji byli LAUREACI I FINALIŚCI  TEGOROCZNYCH  KONKURSÓW  PRZEDMIOTOWYCH organizowanych przez LKO.

Zespół Szkół w Różankach reprezentował potrójny FINALISTA ( j. polski, geografia, fizyka) - DAWID  GŁODEK.

Obecni byli także RODZICE I NAUCZYCIELE  PROWADZĄCY.

Wszyscy otrzymali LISTY GRATULACYJNE I UPOMINKI z rąk Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy.

Radni jednogłośnie przyjęli:

 - sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłodawa z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok,

 - Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Kłodawa,

 - sprawozdanie z działalności GOPS w Kłodawie.

 PODJĘTO  UCHWAŁY W SPRAWACH:

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013,

- UDZIELENIA  ABSOLUTORIUM  WÓJTOWI  GMINY  KŁODAWA za 2013 rok,

- zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis jako szczególna pomoc publiczna,

- objęcia udziałów w Gorzowskim OśrodkuTechnologicznym Park Naukowo - Przemysłowy Spólka z o.o.,

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 rok,

- wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy.

   INTERPELACJE  I  ZAPYTANIA  RADNYCH

dotyczyły:

- naprawy zapadniętego chodnika przy ulicy Szkolnej,

- naprawy pobocza przy ulicy Lipowej ( po ułożeniu sieci kanalizacyjnej),

- naprawy drogi dojazdowej do Przedszkola w Różankach,

- modernizacji jezdni na ulicy Ogrodowej,

- wykonania ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Różankach,

- naprawy nawierzchni ulic na Os. Parowym, części Niepodległości i Wiśniowej w Różankach (po ułozeniu kanalizacji),

- ustawienia tablic informacyjnych na placach zabaw,

- planowego oddania świetlicy wiejskiej,

- ułożenia dalszej części nakładki asfaltowej (300 m) na drodze powiatowej Różanki - Wojcieszyce. 

 

 

 

 

- cdn

 

 

Pogoda