Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

XXXVIII Sesja Rady Gminy Kłodawa

 

W dniu 26 marca 2014 roku odbyła się kolejna Sesja Zwyczajna Rady Gminy Kłodawa.

Wójt Gminy Pani Anna Mołodciak przedstawiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

W części dotyczącej Różanek, poinformowała:

 - trwają prace II etapu związane z przebudową świetlicy wiejskiej w Różankach;

   obecnie wykonywane są roboty wykończeniowe ( przewidywany termin zakończenia prac - koniec maja 2014   roku),

 

 - opracowano dokumentację projektową w zakresie zmiany zagospodarowania terenu i  odprowadzania wód deszczowych z budynku świetlicy wiejskiej w Różankach,

 - trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu na modernizację ulicy Ogrodowej w Różankach,

 - doposażono plac zabaw w Różankach,

 -  doposażono place w centrum wsi w elementy małej architektury,

 - zlecono wymianę części ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Różankach ( wymiana płotu z elementami metalowymi oraz bramy wjazdowej i bramki) ; prace wykona P. R. Paluch z Santoczna; zakończenie prac przewidziane jest na koniec maja 2014 roku, 

 - Kluby sportowe otrzymały dofinansowanie (WKS "Róża" i "Junior")

                                RADNI PODJĘLI UCHWAŁY:

1. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Różanki stanowiącej własność Gminy Kłodawa.

Rada Gminy wyraziła zgodę na wydzierżawienie na okres 5 lat część działki nr 665/3 o pow. 0,2527 ha położonej w Różankach Panu Markowi Brygierowi.

2. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na 2014 rok.

3. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 rok.

4. W sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kłodawa.

5. Najwięcej uwag wnieśli Radni do propozycji nowego regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa - cdn.

6. W sprawie udzielenia pomocy finansowejPowiatowi Gorzowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1404F ( WOJCIESZYCE - RÓŻANKI ).

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia wynosi 100 tys. zł. Przewidywany udział finansowy każdej ze stron w realizacji tego zadania wyniesie po 50% ( tj. po 50 tys. zł). 

Będzie to nowa nakładka asfaltowa na odcinku 300 metrów drogi z Różanek do Wojcieszyc. 

 

 

Pogoda