Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kłodawa

 

W dniu 28. lutego 2014 roku odbyła się XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kłodawa. Radni podjęli dwie uchwały.

     Pierwsza dotyczy zmian w sprawie podziału Gminy Kłodawa na obwody wyborcze. Dotychczasowe ustalenia, zgodne z wymogami  Komisarza Wyborczego, wprowadziły w naszej gminie osiem obwodów wyborczych (głównym kryterium iest określona liczba ludności w granicach obwodu). Wsie Santoczno i Rybakowo mają łącznie 120 wyborcow, dlatego są jednym, wspólnym obwodem wyborczym. Lokal wyborczy zaproponowano w Rybakowie.

     Mieszkańcy Santoczna zwrócili sie z prośbą o przywrócenie w ich wsi lokalu wyborczego, na wzór obowiązującego do 2012 roku, podziału gminy na stałe obwody głosowania.

Stąd dzisiejsze podjęcie uchwały w trybie nadzwyczajnym. " Dodaje się obwód nr 9, dla którego granicą obwodu głosowania jest Sołectwo Santoczno, a siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest jest sala wiejska w Santocznie, ul Kasztanowa 3".  Teraz Rada Gminy Kłodawa musi poczekać na opinię Wojewody.

     Druga uchwała  dotyczy uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Kłodawa.

       Rada Gminy ma prawo stanowić przepisy ustrojowo - organizacyjne określające zasady i tryb korzystania z gminnych urządzeń obiektów użyteczności publicznej. Obiektami użyteczności publicznej są place zabaw znajdujące się na terenie Gminy Kłodawa. Są one wyposażone w urządzenia do zabaw i pełnią funkcję rekreacyjno - wypoczynkową. Powyższa uchwała została podjęta przez Radę Gminy Kłodawa w celu określenia zasad korzystania z placów zabaw, które będą miały charakter aktów normatywnych, powszechnie obowiązujących.

     Place zabaw w naszej Gminie zostaną wyposażone w tablice informacyjne, na których zapisany będzie

                              REGULAMIN PLACU ZABAW.

 OBOWIĄZKOWO MUSI BYĆ PRZESTRZEGANY!!!.

TREŚĆ REGULAMINU BĘDZIE ZAMIESZCZONA NA NASZEJ STRONIE.

     Na dzisiejszej Sesji Radni otrzymali nowy projekt uchwały

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa.

W SESJI UCZESTNICZYŁO 11 RADNYCH.

Pogoda