Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

XXXVI Sesja Rady Gminy Kłodawa

 

     Dzisiaj, tzn 19. lutego 2014, roku odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Kłodawa. Dodatkowym, uroczystym punktem obrad było wręczenie CERTYFIKATÓW - LUBTUR  właścicielom najlepszych obiektów hotelowych, rekreacyjnych i agroturystycznych na terenie naszej Gminy.

    Certyfikaty otrzymali - w kategorii OBIEKTY AGROTURYSTYCZNE:

* Pan Edward Matwiejuk - " Pokoje u Edka" - BRĄZOWY LUBTUR,

* Pani Halina Paczyńska - "Leśne Zacisze" - SREBRNY LUBTUR,

* Państwo Rossowscy - " Ośrodek Rybacko - Wędkarski  "Azyl" z Mironic - ZŁOTY LUBTUR.

   Certyfikaty w kategorii OBIEKTY HOTELOWE I REKREACYJNE:

* ZŁOTY LUBTUR - Leśniczówka "PRZYŁESKO",

* SREBRNY LUBTUR - Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe " CYSTERS" z Mironic. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak przedstawiła wykaz czynności wykonywanych w okresie międzysesyjnym :

        a) - w Referacie Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

  * Zakończył sie pierwszy etap prac przy budowie świetlicy wiejskiej w Różankach.

   Wykonawca spóżnił sie z oddaniem o 90 dni i zostały mu naliczone kary umowne w wysokości 57298,20 zł.

   Obecnie wykonywane są prace wewnątrz budynku. Trwają także prace projektowe w zakresie zmiany      zagospodarowania terenu i odprowadzenia wód deszczowych z budynku.

* W Różankach wykonano I etap konserwacji rowów melioracyjnych ( odmulenie i wykonanie skarp).

   Zakres prac uzgodniono z Radą Sołecką, która również współfinansuje to zadanie.  Za wykonane zadanie zapłacono 8000,00zł.

 * Opracowano dokumentację projektową na I etap prac remontowych budynku Oddziału Zamiejscowego w Różankach Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach i złożono wniosek o dofinansowanie  do Programu Operacyjnego RYBY 2007 - 2013. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę LGR, zajmując 2 miejsce na liście rankingowej.

  b) W  Referacie Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Promocji.

  * Ogłoszono przetarg na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Kłodawa.  Przetarg został już rozstrzygnięty. Wygrała firma "B. Wasilewski"- Górki Noteckie.

  * Rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji wykonawczej wraz z kosztorysami na wykonanie modernizacji odcinków nawierzchni dróg gminnych, m.in. w Różankach ( ulice: OGRODOWA, KWIATOWA, CZ. LIPOWEJ, CZ. NIEPODLEGŁOŚCI - od świetlicy w kierunku drogi krajowej nr 22). 

   W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem głos zabrała Radna Bożena Adamczak, która krótko scharakteryzowała zakres robót przy I etapie udrożnienia rowów melioracyjnych w Różankach. Podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się, by można było to ważne  zadanie rozpocząć. Podkreśliła wielką pomoc Nadleśnictwa w Kłodawie a także wielkie zaangażowanie Kierownika Referatu Inwestycji Pana Jerzego Jesisa.

Bezinteresowne, trudne zadanie wykonali nasi strażacy z OSP, pracując przy udrożnieniu kilku przepustów.

Dalsze etapy przywracania funkcjonalności rowów melioracyjnych przed nami - rozpoczynamy wiosną 2014r. Planujemy wykonać prace kompleksowo w całej wsi.

       Uchwały:

Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez radnych w głosowaniu jawnym. Na dzisiejszej sesji obecnych było 14 radnych ( problematyka uchwał zostala przedstawiona w poprzednich artykułach).

W dyskusji nad FUNDUSZEM SOŁECKIM wypowiedział się nasz SOŁTYS Pan Wiesław Motyk. Stwierdził, że nasza Rada Sołecka jest ZA WYODRĘBNIENIEM FUNDUSZU SOŁECKIEGO z budżetu gminy. Dla Różanek byłoby to bardzo korzystne, gdyż otrzymalibyśmy dużo wyższą kwotę niż obecnie. Rozliczeń też się nie obawiamy -  rozliczaliśmy różne , wielkie zadania realizowane w naszej wsi.

Niestety, większość sołtysów nie chce  wyodrębnienia funduszu sołeckiego. Radni przegłosowali uchwałę, która mówi o niewyodrębnianiu funduszu  z budżetu gminy. Nasza Rada Sołecka otrzyma jedynie 7000,00zł.    

Pogoda