Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

XVI ABSOLUTORYJNA Sesja Rady Gminy Kłodawa

 

XVI Sesja Rady Gminy Kłodawa odbyła się dzisiaj, t.j. 27. kwietnia 2016 roku.

Główne punkty programu SESJI:

* wystąpienie Komendanta II Komisariatu KP w Gorzowie Wlkp - przedstawienie informacji n.t. bezpieczeństwa na terenie Gminy Kłodawa oraz przygotowania do sezonu letniego,

* sprawozdanie Komendanta Straży Gminnej z działalności w 2015 roku oraz przygotowania  do  sezonu letniego,

*sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej,

 *Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.

*UDZIELENIE   ABSOLUTORIUM  WÓJTOWI  GMINY  KŁODAWA za 2015 rok,

* przyjęcie "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kłodawa na lata 2015 - 2030.

* interpelacje i zapytania Radnych.

        Wykaz czynności  wykonywanych w okresie międzysesyjnym (dotyczących Różanek):

# rozpoczęły się prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej w Różankach,

# zakończono prace związane z budową sieci wodociągowej, która zasili miejscowość Różanki wodą z sieci miejskiej,

# zlecono projekt adaptacji pomieszczeń po bibliotece i Zakładzie Komunalnym w Różankach; wyremontowane pomieszczenia pozwolą na przyjęcie kolejnej grupy przedszkolaków,  

 # na terenie wszystkich miejscowości prowadzone są remonty bieżące dróg gminnych,

#  trwa rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy,

# rozpoczęto koszenie traw z terenów gminnych,

# trwają nasadzenia i wiosenne porządki w poszczególnych sołectwach.

 

                  UCHWAŁA NR XVI/121/2016

                   RADY  GMINY   KŁODAWA

                  z dnia 27 kwietnia 2016 roku

     w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa za 2015 rok.

                            ( skrót)

 

Po zapoznaniu się:

a) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2015 rok,

b) ze sprawozdaniem finansowym,

c) z informacją o stanie mienia

d) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kłodawa,

e) z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa,

                     Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:

1- UDZIELA SIĘ ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY  KŁODAWA  Z  TYTUŁU  WYKONANIA  BUDŻETU ZA 2015 ROK.

2 - UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM PODJĘCIA.

 

                                                             Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa

                                                                         Jan Czesław Kubera

Powyższa uchwała została przyjęta JEDNOGŁOŚNIE ( obecnych na Sesji było 14 Radnych).

 

W ramach interpelacji i zapytań Radnych

P. Bożena Adamczak wystąpiła z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa

o zaproszenie na obrady następnej Sesji

        Starostę Powiatu Gorzowskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Gorzowskiego-

chodzi o dalszy remont drogi RÓŻANKI - WOJCIESZYCE oraz ULICĘ  KASZTANOWĄ.

Skierowała także trzy zapytania do Kierownika Referatu Drogownictwa:

- kiedy rozpocznie się remont dróg gminnych: Niepodległości - bocznej, na Osiedlu Parkowym i części Zielonej,

- kiedy zostaną zamontowane nowe punkty świetlne w Różankach,

- kiedy zostaną zabezpieczone rowki odwadniające przy ulicy Lipowej - cz. gminna?

Podczas dyskusji z Komendantem II Komisariatu Policji - poprosiła o :

- sprawdzenie szybkości samochodów poruszających się ulicą Lipową

i częste kontrolowanie centralnej części wsi przy sklepie spożywczym.

Komendanta Straży Gminnej zapytała o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

  uwaga!

WYŁONIONY ( w drodze konkursu) ZOSTAŁ NOWY  KIEROWNIK  ZAKŁADU  KOMUNALNEGO   W  RÓŻANKACH!

 

 

        

Pogoda