Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

XXXI Sesja Rady Gminy Kłodawa

 

Na dzisiejszej Sesji Rady Gminy Kłodawa złożono uroczyste PODZIĘKOWANIA za długoletnią pracę ustępującemu SOŁTYSOWI - PANU  JULIANOWI  BANICKIEMU. Jednocześnie, powitano  - naszego nowego SOŁTYSA - PANA  WIESŁAWA  MOTYKA.

Ważnym punktem obrad było wystąpienie Dyrektora Związku Celowego Gmin MG-6 ( Pana  Pierzeckiego),w którym przedstawił informację na temat realizacji obowiązku gospodarowania odpadami na terenie Gminy Kłodawa po nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości.

Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak przedstawiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, w której bardzo dużo miejsca poświęciła aktualnym inwestycjom w Różankach:

   * budowie  świetlicy,

   * budowie kanalizacji sanitarnej,

   * naprawie dróg,

   * budowie nowej nakładki asfaltowej.

Podjęto szereg UCHWAŁ, m.in. w sprawach:

   * ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na obszarze Gmiy Kłodawa,

   * zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2013 rok,

   * ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

   * rozpatrzenia skarg na kierownika GOPS w Kłodawie.

Pogoda