Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kłodawa

 

W dniu dzisiejszym, 16 stycznia 2014 roku, odbyła się XXXV Nadzwyczajna Rada Gminy Kłodawa.

Radni, w trybie pilnym, przyjęli dwie uchwały:

a) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. 

b) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc panstwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

       KOMENTARZ:

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i  rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w odpowiedniej ustawie. Kryterium to od dnia 1. pażdziernika 2012 roku stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie R. M. z dnia 17 lipca 2012 roku).

Przyjety uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10. grudnia 2013 r. PROGRAM przewiduje udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w WYSOKOŚCI 150%  WARTOŚCI KRYTERIUM - od 1 stycznia 2014 roku.. 

Podjęte uchwały umożliwiają, m.in.,udział w zbiorowym żywieniu dzieciom od 3 roku życia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, od stycznia 2014 roku, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Podwyższenie kryterium dochodowego do  wartości 150%  umożliwi, w szczególności rodzinom wielodzietnym i niepełnym, zabezpieczenie ( w trochę większym stopniu) potrzeb żywieniowych.

Pogoda