Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

XXIX SESJA RADY GMINY KŁODAWA - co dalej z lotniskiem?

 

Dzisiejsza Sesja Rady Gminy Kłodawa miała bardzo bogaty program. W pierwszej części -pasowano dzieci  z przedszkoli w Różankach i Kłodawie na obywateli NASZEJ Gminy. Pięknie wystrojone, ale także bardzo wzruszone dzieciaczki, złożyły ślubowanie oraz wykonały okolicznościowy program artystyczny. Pobyt przedszkolaków na Sesji zakończył się wspólnym zdjęciem z Wójtem -Panią Anną Mołodciak, Przewodniczącym Rady - Panem Andrzejem Leganem, Radnymi, Rodzicami i Nauczycielami.

Część druga:

* wystąpienie Komendanta Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp - przedstawienie informacji na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz planu zabezpieczenia przez służby prewencyjno - porządkowe sezonu letniego 2013 r. na terenie Gminy Kłodawa,

* sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w 2012r. i przygotowanie do sezonu letniego 2013r.,

* sprawozdanie z działalności GOPS i GOK w Kłodawie za rok 2012.

Część trzecia: UCHWAŁY(podjęto 14 uchwał), w tym:

* udzielenie ABSOLUTORIUM  WÓJTOWI Gminy Kłodawa - Pani Annie Mołodciak,

* rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok,

* zmiany uchwały budżetowej na 2013rok,

* nadanie Statutu Przedszkolu w Wojcieszycach,

* zatwierdzenie poprawionego Planu Odnowy Miejscowości Różanki (także Kłodawy i Wojcieszyc),

            ORAZ

UCHWALENIE ZMIANY  CZĘŚCI  STUDIUM UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  GMINY  KŁODAWA  W  MIEJSCOWOŚCI   RÓŻANKI  I WOJCIESZYCE

Ta uchwała jest dla nas niezwykle ważną! Dotyczy przecież zagospodarowania terenu pomiędzy Różankami a Wojcieszycami, gdzie miało być zlokalizowane LOTNISKO. Pamiętamy, że w wyniku przeprowadzonego REFERENDUM, idea jego utworzenia została przez mieszkańców Gminy, odrzucona.

Do tworzonego NOWEGO  STUDIUM, nasza Rada Sołecka wnosiła ISTOTNE  UWAGI (także Rada Sołecka Wojcieszyc). Prosiliśmy,aby:

1 - projektowaną OBWODNICĘ  RÓŻANEK  ODDALIĆ OD  MIEJSCOWOŚCI poprzez wyeliminowanie zbędnych łuków przez zmianę miejsca przecięcia istniejącej drogi Wojcieszyce - Różanki,

2 -ustanowić i nanieść w Studium STREFY  OCHRONY  bezpośredniej i pośredniej wod podziemnych zasilających ujęcie wody w Różankach,

3 - teren pomiędzy projektowaną obwodnicą a ujęciem wody w Różankach, oznaczyć jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usług nieuciążliwych, 

4 - przywrócić dla terenu oznaczonego w projekcie jako usługi sportu i rekreacji  - US, funkcje terenów rolnych o wysokiej klasie bonitacyjnej i podlegających ochronie prawnej.

Pozostałe uwagi w większej mierze dotyczą Wojcieszyc.

POMIMO  GORĄCEGO  APELU RADNYCH: Bożeny Adamczak i  Andrzeja Korony (Wojcieszyce) nasze uwagi do STUDIUM, nie zostały przyjęte. NIE  POPARŁY STANOWISKA RADY SOŁECKIEJ naszej wsi , radne z Różanek: Panie CHMIEL  I  KAŹMIERCZAK.  Poparcie w głosowaniu udzieliły nam dwie radne z Kłodawy. W sumie, za wprowadzeniem naszych propozycji do STUDIUM, głosowało pięcioro radnych:B. Adamczak(Różanki), W.Mazur i R. Kożuchowska(Kłodawa), A. Korona i H. Brzana(Wojcieszyce).

                                 UWAGA!!!

  WPROWADZENIE  NASZYCH  PROPOZYCJI  DO  STUDIUM  UNIEMOŻLIWIŁOBY  BUDOWĘ  LOTNISKA  W  PRZYSZŁOŚCI!  Pozostawienie  ok. 200 ha gruntów  z przeznaczeniem na sport i rekreację stwarza  możliwość powrotu do idei LOTNISKA. Dlatego Rada Sołecka Różanek wnosiła UWAGI, ktore zapobiegłyby takiemu pomysłowi. Niestety,  "teren polotniskowy" pozostaje wolny! A więc, można będzie wrocić  do koncepcji budowy lotniska! Pomogły w tym dwie w.w. radne z Różanek.

 

 

Pogoda