Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia " NASZE RÓŻANKI"

 

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia "Nasze  Różanki" w Różankach odbyło się wczoraj, tj 25. czerwca 2013 roku. Frekwencja na zebraniu była dość dobra, bowiem na 23 członków Stowarzyszenia, przybyło 16. Głównym punktem programu Zgromadzenia było przedstawienie SPRAWOZDANIA  MERYTORYCZNEGO  I  FINANSOWEGO  z dotychczasowej pracy Zarządu Stowarzyszenia. Przewodniczącym  spotkania został wybrany kol. Wiesław Górski - sekretarz naszego Stowarzyszenia.  W Komisji Uchwał i Wniosków pracowaly koleżanki: Stasia Słabisz i Krysia Dworzyńska oraz kol. viceprezes Andrzej Dera. Protokolował członek Zarządu - kol. Jan Kukla.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z prac Zarządu Stowarzyszenia za okres od grudnia 2011 roku do czerwca 2013 roku przedstawiła prezes - Bożena Adamczak. Dodatkowo omówiła prace wcześniejsze (2011r.) wykonane przez "Grupę Roboczą ds udrożnienia rowów w Różankach"- wyłonioną z naszej Rady Sołeckiej. Pełny tekst sprawozdania merytorycznego podamy w oddzielnym artykule na naszej stronie internetowej. Obecni przyjęli oba sprawozdania jednogłośnie z wyjątkiem dwóch osób, które się spóźniły i ich treści nie słyszały - wstrzymały się od głosu. 

Plan pracy na dalszą część roku 2013 zakłada:

* przygotowanie WNIOSKU o dofinansowanie z funduszy unijnych - PO: RYBY - LGR: POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE,

* dalszą współpracę z NADLEŚNICTWEM  KŁODAWA -należy wyczyścić przepust w lesie ( obok posesji Pana Kozła) ; przepust jest niedrożny i chociaż sam kanał SREBRNY został w ubiegłym roku pogłębiony i oczyszczony, nie spełnia swej roli,

* uzyskanie pomocy z Urzędu Gminy w Kłodawie - udrożnienie przepustów na ulicy WIŚNIOWEJ- część z brukiem,

* wyczyszczenie rowu na ulicy MYŚLIWSKIEJ, 

* udrożnienie rowu zabudowanego przy drugiej części ulicy Wiśniowej; zbadanie spadków.

Powyższe zadania mogą być  wykonane tylko przy pomocy Urzędu Gminy w Kłodawie. Wójt, Pani Anna Mołodciak obiecała pomoc.  Ostatnio, wraz ze swoimi pracownikami, odbyła roboczą wizytę w Różankach;głównym celem była kontrola rowów.

USTALONO:

UDROŻNIENIE  ROWÓW W RÓŻANKACH MUSI  SIĘ  ROZPOCZĄĆ OD  UJŚCIA. KAŻDY  INNY POMYSŁ  NIE  MA  SENSU - CZYSZCZENIE  INNYCH  ODCINKÓW  SPOWODUJE  ZALANIE  SĄSIADA.

SĄ TO  USTALENIA  SPECJALISTÓW  AGROMELIORANTÓW,  FIRM  MELIORACYJNYCH,  URZĘDU  GMINY.

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie dziękuje Wszystkim, ktorzy pomagali w naszych dotchczasowych pracach:

* Urzędowi Gminy w Kłodawie (P.P. Wójt Annie Mołodciak, Beacie Grzegolec, Jerzemu Jesisowi, Grzegorzowi Zapytowskiemu, Piotrowi Czaplińskiemu, Andrzejowi Kwiatkowskiemu),

* Nadleśnictwu w Kłodawie ( P.P. Tomaszowi Kalembkiewiczowi i Danielowi Niekrewiczowi),

* Spółce Wodnej w Santocku ( P.P. Antoniemu Stoleckiemu),

*Spółce Wodnej w Lipkach Wielkich (P. Tomaszowi Skrobańskiemu),

* Sołtysowi i Radzie Sołeckiej w Różankach.(W skład Grupy Roboczej ds udrożnienia rowów w Różankach wchodziły następujące osoby: P.P. Andrzej Dera, Jan Potocki, Antoni Rogowski i Bożena Adamczak- oględziny rowów).

Prezes Stowarzyszenia serdecznie dziękuje:

* Sekretarzowi Kol. Wiesławowi Górskiemu za wielki wkład pracy w opracowywaniu dwóch Wniosków mających na celu pozyskanie środków finansowych z funduszy unijnych,

* Viceprezesom Kol. Kol. A. Derze i R.Popielowi za prace merytoryczne i w terenie - oględziny rowów,

opracowywanie Wniosków,

* Księgowej Kol. S. Słabisz za sporządzenie bilansu,

* Członkom Zarządu Kol,Kol: W. Motykowi, J. Kukli, A. Kazimierczykowi, K. Sokołowskiemu za pomoc merytoryczną - opracowywanie Wniosku.

 

Pogoda