Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

ZEBRANIE WALNE STOWARZYSZENIA " NASZE RÓŻANKI" w RÓŻANKACH - 26.03.2018

 

Zebranie  Sprawozdawczo - Wyborcze  Stowarzyszenia NASZE  RÓŻANKI odbywa się na zakończenie dwuletniej kadencji. Ostatnia  kadencja trwała od 16. marca 2016 roku do 26.marca 2018 roku.

   Walnemu  przewodniczył  sekretarz  stowarzyszenia    kol.  Wiesław  Górski.  Obecni byli prawie wszyscy członkowie, dlatego obrady rozpoczęły się w pierwszym  terminie. Przybyli także   nowi   mieszkańcy Różanek, którzy zasilili  szeregi  naszego stowarzyszenia.  Cieszymy się  bardzo, iż nowi członkowie chcą   bardzo aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym  naszej miejscowości.

   NOWI   CZŁONKOWIE   STOWARZYSZENIA  " NASZE  RÓŻANKI":

kol.  TERESA   TEODZIECKA,

kol.  LIDIA  MYDŁOWSKA,

kol.  JACEK   TEODZIECKI,

kol.  ZDZISŁAW   MYDŁOWSKI.

 Wśród  wielu  obligatoryjnych punktów  porządku obrad  ZEBRANIA   WALNEGO    było  przedstawienie 

                         SPRAWOZDANIA   MERYTORYCZNEGO

z  działalności   STOWARZYSZENIA  w mijającej  kadencji, które przedstawiła  kol. Bożena  Adamczak.

Ważniejsze  działania:

* składanie  WNIOSKÓW   do BUDŻETU    GMINY  KŁODAWA   w  sprawie  inwestycji  w naszej wsi  w   latach 2017 i 2018

   ( remonty  dróg, montaż spowalniaczy  prędkości,  instalowanie  nowych  punktów  świetlnych,  utrzymanie  porządku i czystości, konserwacja  rowów  melioracyjnych itp.),

* złożenie  PROTESTU ( do  Urzędu   Gminy  Kłodawa  i  WSA w Gorzowie Wlkp) przeciwko planom  budowy  ELEKTROCIEPŁOWNI   na  BIOGAZ  w Różankach,

* składanie  wniosków, petycji, próśb, interpelacji ( do Starostwa  Powiatowego i Urzędu  Gminy  w Kłodawie) w sprawie  konieczności remontu  ulicy  KASZTANOWEJ    w Różankach,

* składanie wniosków o zabezpieczenie środków na KONSERWACJĘ  ROWÓW  MELIORACYJNYCH   w  Różankach,

* udział  w pracach  Komisji  ds budowy  OBELISKU   poświęconego  "  PAMIĘCI   PIERWSZYCH  OSADNIKÓW   W  POWOJENNYCH  RÓŻANKACH"   - współpraca  z  Radą Parafialną  w  Różankach,

* monitorowanie  bieżących problemów   w naszej  wsi, czuwanie nad dalszym, zgodnym  z  naturą, rozwojem Różanek,

* systematyczna  współpraca z Radą  Sołecką  Wsi  Różanki.

    ZEBRANIE   JEDNOGŁOŚNIE  PRZYJĘŁO   SPRAWOZDANIE   MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA  "NASZE  RÓŻANKI".

JEDNOGŁOŚNIE  także  podjęta  została 

            UCHWAŁA   W  SPRAWIE   UDZIELENIA   ABSOLUTORIUM    USTĘPUJĄCEMU   ZARZĄDOWI. 

                  WYBRANY    ZOSTAŁ   NOWY    ZARZĄD  STOWARZYSZENIA:

BOŻENA   ADAMCZAK  - prezes,

ANDRZEJ   DERA - viceprezes,

WIESŁAW   GÓRSKI - sekretarz,

SŁAWOMIR   RADECKI - członek,

GERARD   GRACZYK - członek.

         WNIOSKI    do    DALSZEJ  PRACY:

1 -   kontynuacja   starań   o  remont   ULICY    KASZTANOWEJ,

2 -  monitorowanie  działań związanych  z  planami  budowy   ELEKTROCIEPŁOWNI   na  BIOGAZ   w Różankach,

3 - podjęcie  działań o  powołanie  SPÓŁKI  WODNEJ   w  Różankach,

4 - monitorowanie i pomoc w rozwiązywaniu  bieżących problemów  wsi Różanki,

5 - współpraca z  Radą  Sołecką  Wsi Różanki; aktywny udział w jej  spotkaniach roboczych.

                               DYSKUSJA

Członkowie  Stowarzyszenia  NASZE  RÓŻANKI poruszyli  następujące tematy:

*   uszkodzenie ( liczne pęknięcia ) ulicy WIŚNIOWEJ; czy  był już  odbiór w ramach gwarancji, jest to  nowa  nakładka - rok budowy 2016,

*  sprzątanie  terenów przy przystankach  autobusowych;  szczególnie brudno jest przy przystanku na ulicy Niepodległości a także przy znajdującym się obok placu  zabaw  dla  dzieci,

*  niewłaściwie  uformowane  pobocza  przy   nakładce  asfaltowej  na drodze powiatowej 1404F  Różanki - Wojcieszyce;

podwyższone pobocza powodują  spływanie opadów na jezdnię powodując jej niszczenie,

* niebezpieczne  skrzyżowanie ulicy Północnej  z  Myśliwską,

*  zawyżone  opłaty za przejazd autobusami PKS ( Gorzów - Różanki).

Bożena  Adamczak  zobowiązała się,  iż powyższe  problemy  przedstawi na  Sesji Gminy Kłodawa w dniu 28.03.2018 r.

 i poprosi o ich  wyjaśnienie i rozwiązanie.

                                                                                                          B.A.

 

 

Pogoda