Zebrania Wiejskie

18 lutego 2013 r.

Zebranie Wiejskie w Różankach
18 lutego 2013 r.

Obecni:

 • Sołtys – Julian Banicki;
 • Rada Sołecka: Bożena Adamczak, Andrzej Dera, Antoni Kazimierczyk, Wiesław Motyk, Jan Potocki, Antoni Rogowski, Kazimierz Sokołowski;
 • Mieszkańcy Różanek;
 • Zaproszeni goście:

- Wójt Gminy Kłodawa – Anna Mołodciak,
- Kierownik Referatu Inwestycji UG Kłodawa – Jerzy Jesis,
- Kierownik Zakładu Komunalnego w Różankach – Jacek Zatoka,
- Komendant Straży Gminnej – Marian Matczak,
- Kierownik Projektu Alpha - Wind Polska – M. Majewska–Patyna i K. Jaroszyk,
- Kierownik Referatu Drogownictwa – Andrzej Kwiatkowski.

Prowadząca zebranie wiejskie - Bożena Adamczak.

Porządek zebrania:

 1. Lokalizacja farmy wiatrowej w okolicy Różanek.
 2. Inwestycje w Różankach.
 3. Odbiór śmieci w świetle nowej ustawy.
 4. Podtopienia w Różankach.
 5. Komunikacja autobusowa.
 6. Zmiany w Studium zagospodarowania przestrzennego (teren po planowanym lotnisku)
 7. Inne sprawy.
 8. Wnioski.

Ad. 1

Kierownik Projektu Alpha - Wind Polska, pani Majewska – Patyna przekazała propozycję inwestycji farmy wiatrowej w okolicach żwirowni koło Różanek. Pan K. Jaroszyk przedstawił prezentację inwestora, w tym opis inwestycji. Omówiono korzyści finansowe dla gminy, mieszkańców i inwestora.

W dyskusji zabrali głos następujący mieszkańcy: p.p. Andrzej Dera, Magdalena Popiel, Ryszard Świątek, Kazimierz Sokołowski, Józefa Biryło, Ryszard Mróz, Dorota Skarżysko, pytając się między innymi o odległość inwestycji od zabudowań, zagrożenia dla zdrowia, kapitał do zasilania inwestycji oraz korzyści dla mieszkańców.

Ad. 2

Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak przedstawiła najważniejsze inwestycje, które będą realizowane w najbliższym czasie w Różankach:

 • remont świetlicy wiejskiej – I etap 15.10.2013 r., koniec inwestycji maj 2014 r.,
 • rozbudowa sieci sanitarnej – kanalizacja (ulice: Brzozowa, Dębowa, Folwarczna, Gorzowska, Kasztanowa, Klonowa, Kwiatowa, Lipowa, Niepodległości, Ogrodowa, Osiedle Parkowe, Sportowa, Wojcieszycka, Wiśniowa, Zielona – ogólna długość około 7 km),
 • ogrodzenie cmentarza,
 • plac zabaw dla dzieci.
 • nowe punkty świetlne.

W dyskusji wzięli udział między innymi: p.p: A. Kaźmierczyk, p. Michalski, P. Lawer, B. Adamczak.

Ad. 3

Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak poinformowała, że od 1 lipca 2013 r. będą obowiązywać nowe zasady odbioru śmieci. Do końca lutego 2013 r. należy wypełnić deklarację na temat nowych zasad odbioru odpadów. Z końcem marca 2013 r. zobowiązani jesteśmy wypowiedzieć umowę obecnemu odbiorcy.

Opłaty za segregowane odpady wyniosą 9,00 zł od osoby a za niesegregowane 14,00 zł od osoby.

Szczegółowe informacje będą podane w późniejszym terminie.

W dyskucji wzięli udział między innymi: p.p: B. Szawiel, M. Popiel, M. Bednarczyk, p. Michalski, W. Motyk, I. Wieczorek, B. Adamczak.

Ad. 4

Bożena Adamczak poinformowała zebranych o wykonaniu przepustu pod drogą leśną oraz udrożnieniu fragmentu rowu przy ul. Wiśniowej (należącego do Nadleśnictwa Kłodawa). Fragment gminny tego rowu będzie udrożniony na wiosnę.

Stowarzyszenie „Nasze Różanki” dwukrotnie podejmowało próbę pozyskania środków finansowych na udrożnienie rowów w Różankach składając wnioski do LGR – Pojezierze Dobiegniewskie. W tym roku podejmiemy trzecia próbę, licząc na pomoc UG Kłodawa.
Na następnym zebraniu wiejskim zostaną przestawione szczegółowe informacje dotyczące zapobieganiu podtopieniom.

Ad. 5

Wójt Gminy Pani Anna Mołodciak poinformowała, iż nastąpi zmiana obsługi komunikacyjnej na terenie naszej gminy, ponieważ MZK zażądał 100 % podwyżki do wozokilometra.

Do tej pory gmina pokrywała koszt do wozokilometera 1,74 zł a teraz MZK zażądał 3,36 zł.

Proponowana trasa przejazdu: Gorzów Wlkp. Askana – Jagiełły Łaźnia – Walczaka – Walczaka Stilon – Walczaka Szpital (na żądanie) – Walczaka Silwana – Szarych Szeregów – Ustronie – Fieldorfa Nila –Walczaka PUP – Różanki Szklarnia – Różanki – Wojcieszyce i taka sama trasa z powrotem. Częstotliwość kursów i godziny odjazdów nie ulegną zmianie.

W dyskucji wzięli udział między innymi: p.p: M. Brygier, P. Lawer, B. Adamczak, M. Sierżysko, K. Chmiel, G. Kaźmierczak, M. Bednarczyk.

 

Ad. 6

Kierownik Referatu Pan Jerzy Jesis poinformował zebranych, że na stronie internetowej Urzędu Gminy będą przedstawione zmiany w Studium Zagospodarowania Przestrzennego (teren po planowanym lotnisku miedzy Różankami a Wojcieszycami). Lotniska na pewno nie będzie a projekt zostanie poddany pod dyskusję publiczną.

Ad. 7

Pan Kazimierz Sokołowski poprosił o informację dotyczącą stanu technicznego SUW w Różankach. Odpowiedzi udzielił kierownik Zakładu Komunalnego Pan Jacek Zatoka stwierdzając, że do tej pory wymieniono 4 zasuwy i automatykę a w roku bieżącym należy wymienić pompę i zmodernizować SUW (środki finansowe z projektu unijnego).

Sołtys wsi Pan Julian Banicki przedstawił plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2013 rok:

 • melioracje wodne – 3.000, 00 zł
 • plac zabaw dla dzieci – 200,00 zł
 • Dzień Kobiet 80+ - 400,00 zł
 • wycieczka dla dzieci przedszkolnych – 200,00 zł
 • dożynki gminne – wieniec – 400,00 zł
 • festyn rodzinny – 400,00 zł
 • spotkanie seniorów – 300,00 zł
 • renowacja ołtarza – 400,00 zł
 • strona internetowa – 250,00 zł   
 • paczki dla dzieci 1450,00 zł

RAZEM  -  7000,00 ZŁ

Ad. 8

Wnioski:

 • Monitorować prace remontowe świetlicy wiejskiej i informować społeczeństwo o wykonywanych robotach.
 • Na następnym zebraniu wiejskim przedstawić dokładniejsze informacje dotyczące przygotowań do udrożnienia rowów melioracyjnych w Różankach.
 • Na Radzie Sołeckiej uzgodnić wspólne stanowisko dotyczące propozycji zmian w Studium Zagospodarowania Przestrzennego i przesłać do Rady Gminy w Kłodawie.
 • Mieszkańcy proszą o wybranie przewoźnika, który zapewni dotychczasowe kursy bez podwyżki cen biletów.

Pogoda