Z prac Rady Sołeckiej

Styczniowe posiedzenie Rady Sołeckiej

 

W dniu 7. stycznia Nowego 2014 Roku spotkali się członkowie Naszej Rady Sołeckiej, by omówić aktualne zadania naszej wsi.

Porządek spotkania:

1 - zaproponowanie nazwy nowej ulicy w Różankach,

2 - informacja o odbudowie i renowacji rowów melioracyjnych w Różankach,

3 - sprawy różne.

Na wniosek Wójta Gminy w Kłodawie, członkowie Rady Sołeckiej zaproponowali nazwę nowej ulicy w Różankach. W tej chwili jest to droga polna, boczna w lewo od ulicy Kasztanowej. Ze względu na niedaleko położoną, piękną pasiekę pszczelą, zaproponowaliśmy nazwę: ULICA MIODOWA. Nazwa nowej ulicy musi być zatwierdzona przez Radę Gminy w Kłodawie.

Rada Sołecka w Różankach wyraziła także zgodę na przedłużenie ulic: BRATKOWEJ I CHABROWEJ (okolice ulicy SREBRNEJ). 

Ad.2.

Odbył się I etap prac związanych z przywróceniem funkcjonowania rowów melioracyjnych w naszej wsi. Roboty polegały na całkowitej odbudowie wielu odcinków a także na pogłębieniu i czyszczeniu fragmentów istniejących. Ogółem  prace melioracyjne wykonane zostały na ok. 1700 metrach rowów. Udrożniono także kilka przepustów, w tym pod drogą krajową nr 22. Dalsze prace będą sukcesywnie realizowane w roku bieżącym. Nasze plany zakładają uporządkowanie najważniejszych kanałów w całej wsi a także zbudowanie nowych w najbardziej potrzebnych miejscach Różanek - np. przy ulicy Lipowej i Kasztanowej.

Zakres wykonanych prac obrazuje poniższy plan:

Rada Sołecka i Stowarzyszenie "Nasze Różanki" składają bardzo uprzejme podziękowania Wojtowi Gminy w Kłodawie i Nadleśnictwu Kłodawa za bardzo życzliwą, merytoryczną pomoc w realizacji tego niezwykle trudnego zadania.Dziękujemy również  Junakom z OSP w Różankach.

Ad.3.

Wnioski:

- ustalić termin rozpoczęcia II etapu prac melioracyjnych,

- ustalić  z OSP termin udrożnienia innych przepustów,

- wznowić starania o przywrócenie wlaściwego funkcjonowania rowu na ulicy Wiśniowej, .

- zwrócić sie o pomoc do Leśnictwa w Różankach w sprawie rowu na ul. Wiśniowej,

Soltys wsi Różanki pogratulował naszmu chórowi LAUDAMUS TE za zajęcie I miejsca w VI Konkursie Kolęd w Gorzowie Wlkp

 

Pogoda