Aktywność radnych

UWAGI DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia p.n. ELEKTROCIEPŁOWNIA NA BIOGAZ o mocy do 1MG w Gminie Kłodawa

 

Uwagi do postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.       

Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MG w  gminie Kłodawa"

planowanego  do realizacji na działce nr ewid. 319/20, obręb 9, wieś Różanki, gmina Kłodawa.

       Uwagi możemy składać do 16.05.2019 roku w Urzędzie Gminy w Kłodawie.

Poniższe UWAGI zostały sporządzone w oparciu o NEGATYWNĄ  opinię wobec planowanej inwestycji, którą wydała Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. w dniu 27.12.2017 roku.

UWAGA 1. Zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców naszej gminy i gmin ościennych poprzez:

a) emisję gazów, w tym substancji toksycznych o silnym odorze oraz pyłów do otoczenia,

b) wzmożoną emisję hałasu (całą dobę),

c) wielkie prawdopodobieństwo  skażenia gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych 

  substancjami ropopochodnymi  oraz wytwarzaniem odpadów, a także zwiększoną ilością    odprowadzanych  ścieków bytowych i technologicznych,

d) zwiększoną populacją owadów i gryzoni,

e) ewentualną, ale zawsze możliwą, awarię grożącą wybuchem i przedostaniem się toksycznych gazów do atmosfery,

f) narażenie zatrudnionych pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych np. bakterii, wirusów, grzybów.

UWAGA 2. Niewłaściwa lokalizacja planowanej inwestycji.

Inwestycja ma powstać na płaskim terenie, nie posiadającym naturalnych barier np. zadrzewień, które mogłyby stanowić rodzaj buforu dla terenów sąsiednich, w tym budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy drodze nr 22, osiedla Górczyn, wsi Różanki i Wojcieszyce, os. Bermudy, Farma Wawrzyńca.

UWAGA 3.Powstawanie konfliktów społecznych.

Powodem ich będzie uzasadniona obawa społeczeństwa związana ze wzmożonym ruchem pojazdów ciężarowych w pobliżu ich miejsca zamieszkania, emisją substancji odorowych, pogorszeniem klimatu akustycznego, wybuchem magazynowanego biogazu, spadkiem wartości gruntów i posesji.

UWAGA 4.Brak informacji, którymi drogami odbywać się będzie transport odpadów do produkcji biomasy.

Nasze drogi wiejskie  mają położone cienkie nakładki bitumiczne, wiele z nich jest zniszczonych, wymaga remontu. Zdawkowa, bardzo ogólnikowa informacja, iż transport odpadów będzie odbywać się drogami powiatowymi i gminnymi z kierunku północnego, jest nieścisła, niewystarczająca, wręcz wprowadzająca w błąd.

UWAGA 5. Biogazownia jest zaplanowana w zbyt bliskiej odległości od domów mieszkalnych. Raport o oddziaływaniu na środowisko podaje niewłaściwe, zawyżone odległości. Raport nie uwzględnia ogródków działkowych znajdujących sie  400 m od planowanej inwestycji.

UWAGA 6. Uciążliwość odorowa spowodowana  użyciem masy pofermentacyjnej do nawożenia pobliskich pól, położonych wokół zabudowań mieszkalnych.

 

                                                                                                                            Imię i nazwisko

                                                                                                                            Adres

                                                                                                                           Podpis

P.S.

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z powyższych propozycji UWAG, mogę  je przysłać pocztą elektroniczną.

                                                                                                                                                                            Bożena Adamczak

                                                                                                                                                                               tel.606 233092

 

Pogoda