Aktywność radnych

Wieści z XXXII Sesji Rady Gminy Kłodawa

 

W dniu 9.10. 2013 roku odbyła się w Kłodawie XXXII Sesja naszej Rady Gminy.

Wśród gości zaproszonych obecny był Naczelnik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego

w Gorzowie Wlkp - Pan Paweł Tokarczuk.

P. Bożena Adamczak podziękowała Panu P. Tokarczukowi za zdecydowaną interwencję

w uporządkowaniu pobocza ulicy Niepodległości na wysokości posesji Państwa Potockich oraz na wjeździe do Różanek od strony Wojcieszyc.

Poprosiła także o informacje, kiedy zostaną zrealizowane naprawy dróg powiatowych przebiegających przez przez naszą miejscowość:

    droga do Janczewa,

    droga do Wojcieszyc,

    ulica Lipowa,

    ulica Kasztanowa.

W sprawie naprawy powyższych dróg i ulic P. B. Adamczak zwracała się wielokrotnie

do Starostwa Powiatowego ( za pośrednictwem Urzędu Gminy w Kłodawie). 

Naczelnik, Pan Paweł Tokarczuk udzielił następujących odpowiedzi:

   - droga do Janczewa była w bieżącym roku naprawiana; wykorzystano tutaj kruszywa

z odzysku; nie przewiduje się w chwili obecnej dodatkowej naprawy,

   - droga do Wojcieszyc będzie naprawiana jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym - załatane zostaną ubytki na długości ok. 300m,

   - naprawa ulicy Lipowej nastąpi jeszcze w tym roku kalendarzowym ( na wysokości posesji 1A i 1B); ogłoszono przetarg na wykonawcę naprawy dróg powiatowych),

   - ulica Kasztanowa nie ma odwodnienia; Starostwo w bieżącym roku nie ma środkow

na wykonanie modernizacji tej ulicy.

Wszyscy wiemy, że ulica Kasztanowa wymaga naszej szczególnej troski. Wprawdzie wykonano tutaj wiele prac; ulicę podsypano i wyrównano. Niestety, brak ODWODNIENIA ulicy Kasztanowej stwarza bardzo poważne  problemy w czasie opadów - zwały błota blokują wyjazd z posesji i uniemożliwiają normalną jazdę ulicą.

Wójt Gminy Pani Anna Mołodciak zdała sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

Szczególną uwagę zwróciła na opóźnienia przy przebudowie budynku ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ w Różankach.

Wykonawca tego zadania - Zakład Budowlany inż. Z. Olejnik nie zrealizował zadań przewidzianych w I etapie.

Rozliczenie I etapu nastąpi 15.10.2013 roku. Rozważana jest możliwość zerwania umowy z dotychczasowym wykonawcą i wyłonienie innej firmy.  Przypominamy: koniec zadania przewidywany był na kwiecień 2014 roku.

Pani Wójt omówiła także stan realizacji zadania polegającego na uporządkowaniu gospodarki wodno - ściekowej na terenie naszej gminy, w tym w Różankach.  Zadania te realizowane są zgodnie z planem.

W przyszłym roku uporządkowane zostaną nawierzchnie kanalizowanych ulic.

Nakładkę asfaltową otrzyma ULICA  OGRODOWA - od wielu lat zabiegała o to nasza Rada Sołecka. 

Kierownik Referatu Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej Pan Andrzej Kwiatkowski odpowiedział na zapytania

P. B. Adamczak  dotyczące:

     udrożnienia rowu na ulicy Wiśniowej,

     naprawy nawierzchni (wystające studzienki i nieprzejezdne pobocza) części ulicy Wiśniowej brukowanej.

Udrożnienie odcinka rowu nastąpi w najbliższym czasie (dokładny termin zostanie podany p. B. Adamczak).

Naprawa nawierzchni starej części ulicy Wiśniowej zostanie wykonana po zakończeniu zadania związanego z jej kanalizowaniem. 

Radni uchwalili  UCHWAŁY w sprawach (uchwały dotyczące Różanek):

 * odmowy wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy Radnej Rady

Gminy Kłodawa. 

    Ośmioro Radnych R. G. Kłodawa  nie wyraziło zgody  na zmianę warunków pracy i płacy Radnej R. G. Kłodawa. Pani Radna pobiera dodatek funkcyjny nie pełniąc określonej funkcji. Pracodawca Pani Radnej zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy o wyrażenie zgody na niewypłacanie nieuzasadnionego dodatku. Wynik głosowania przesądził, iż Radna dalej pobierać będzie dodatek funkcyjny.

 * uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi",

 * zmiany uchwały budżetowej na rok 2013, 

 * zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2013 - 2020,

 * zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa nr X/58/11 w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodawa.

     Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw ( Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 roku, pozycja 827), wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, powyżej 5 godzin podstawy programowej (bezpłatnych), nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

      Na obniżenie opłat, wnoszonych przez rodzicówza dodatkowe godziny, samorządy otrzymają dotację z budżetu państwa, t.j.: na każde dziecko iezależnie od tego, ile czasu spędza dziecko w przedszkolu.

      Dotacja z MEN na jedno dziecko ( w wieku 2,5 - 6 lat)będzie wynosić 414 zł.

  * przyjęcia dotacji ze środków będących  w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,cdn

cdn 

Pogoda