Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

V Sesja Rady Gminy Kłodawa

 

Na  V -  tej Sesji Rady Gminy Kłodawa - Wójt Pani Anna Mołodciak przedstawiła informacje  międzysesyjne dotyczące RÓŻANEK

1 - trwają prace związane z rozbudową sieci wodociągowej na ulicy MYŚLIWSKIEJ w Różankach - termin zakończenia prac: 20 maja b.r. ( inwestycja jest współfinansowana z Programu Obszarów Wiejskich w ramach " Podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej") ,

2 -podpisano umowę z wykonawcą zadania: " Bieżące naprawy i utrzymanie gruntowych dróg gminnych oraz wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Kłodawa w 2015 roku"; wykonano prace w Kłodawie, obecnie trwają w Łośnie, następne będą w RÓŻANKACH, w TYM ulice ZIELONA  I  BRZOZOWA,

3 - rozpoczęły się prace porządkowe na terenie sołectw: sprzątanie chodników i terenów zielonych, nasadzenia kwiatów, malowanie i naprawa placów zabaw oraz tablic ogłoszeń - w Różankach wykonują zadania dwaj pracownicy interwencyjni ( prace nadzoruje  SOŁTYS),

4 - rozpoczęto prace związane z zaprojektowaniem sieci wodociągowej od Gorzowa Wlkp. do Różanek. Wójt Gminy Santok został wyznaczoy jako organ zastepczy do wykonania decyzji lokalizacji celu publicznego. 

 

                         PODJĘCE  WAŻNIEJSZYCH  UCHWAŁ w sprawach:

1 - odwołania Skarbnika Gminy* ;

(Wójt Gminy Kłodawa zwrócił się z wnioskiem do Rady Gminy Kłodawa o odwołanie Pani Jadwigi Majewskiej ze stanowiska skarbnika Gminy.

Odwołanie ze stanowiska jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy, który rozwiązuje się na zasadach określonych przepisami Kodeksu Pracy.)

2 - powołania Skarbnika Gminy *;

(Wójt Gminy Kłodawa zwrócił się z wnioskiem do Rady Gminy Kłodawa o powołanie Pani Agnieszki Chudziak na stanowisko Skarbnika Gminy Kodawa.)

 

 3 - nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego*;-

(Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu.

Wójt Gminy Kłodawa opracowując projekt uchwały zasięgnął  opinii większości soltysów sołectw z terenu Gminy Kłodawa.

Sołtysi Gminy Kłodawa w większości sprzeciwili się wyodrębnieniu funduszu sołckiego z uwagi na fakt, iż spowoduje on zbyt duże dysproporcje w przyznawaniu środków dla poszczególnych miejscowości.

                         Trzech sołtysów z naszej Gminy wyraziło wolę

                          WODRĘBNIENIA  FUNDUSZU  SOŁECKIEGO :

1- PANI  AGATA  JACKOWSKA   - RÓŻANKI,

2 - PANI ZOFIA  KŁOS  - GRYSKA   - RÓZANKI - SZKLARNIA,

3 - PANI REGINA KORONA   - WOJCIESZYCE.

 Pozostali SOŁTYSI nie wyrazili zgody na wyodrębnie w budżecie Gminy Kłodawa funduszu sołeckiego.

 Większość RADNYCH POPARŁA projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na

WYODRĘBNIENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W BUDŻECIE NASZEJ GMINY  .)

4 - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2015  roku *;

5 - zmiany uchwały Rady Gminy Kodawa nr XXV/194/2013z dnia 20 lutego 2013. w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznej*;-

                       KOSZTY UTRZYMANIA SALI w Różankach:

1. Sala duża - 260,00 zł/ doba;

2. Sala mała - 130,00 zł/doba;

 

 

 

 

Pogoda