Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

XXXIII Sesja Rady Gminy Kłodawa

 

W dniu 27. listopada b.r. odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Kłodawa. Wśród wielu podjętych  wczoraj uchwał, szczególnie ważną dla nas, była

 UCHWAŁA DOTYCZĄCA:

PRZYSTĄPIENIA DO OPRACOWANIA ZMIANY CZĘŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KŁODAWA W OBRĘBIE  WSI RÓŻANKI Z MOŻLIWOŚCIĄ USYTUOWANIA NA WSKAZANYM TERENIE ELEKTROWNI WIATROWYCH.

Przypominamy, iż na Zebraniu Wiejskim Sołectwa Wsi Różanki, które odbyło się 20 listopada 2013 roku, podjęta została UCHWAŁA, w której  mieszkańcy wyrażają zgodę na lokalizację farmy wiatrowej w pobliżu naszej miejscowości pod warunkiem, że oddalona będzie 2000 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej. 

Ośmioro Radnych Gminy Kłodawa nie zgodziło się z opinią MIESZKAŃCÓW RÓŻANEK

i przegłosowało projekt UCHWAŁY mówiącej, iż elektrownie wiatrowe można zbudować

w odległości 1000 m od najbliższej, istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 

Są to:

P.P.

Katarzyna Chmiel - Różanki,

Justyna Kowalska - Kłodawa,

Justyna Piotrzkiewicz - Chwalęcice,

Gerard Bieryło - Łośno,

Andrzej Legan - Kłodawa,

Jan Kubera  - Kłodawa,

Czesław Konieczuk - Santocko,

Jarosław Szyliński - Rybakowo.

Pięcioro Radnych było przeciwnych tej UCHWALE (tzn. zbyt bliskiej wsi lokalizacji elektrowni wiatrowych; uważają, że powinny być budowane w bezpiecznej odległości od zabudowań mieszkalnych - 2000m)

Bożena Adamczak- Różanki,

Wioletta Mazur - Kłodawa,

Grażyna Zienkiewicz - Chwalęcice,

Andrzej Korona - Wojcieszyce,

Henryk Brzana - Wojcieszyce.

Dwoje Radnych wstrzymało się od głosu:

P.P.

Grażyna Każmierczak - Zdroisko,

Renata Kożuchowska - Kłodawa.

Tak więc, w  wyniku głosowania jawnego, Rada Gminy Kłodawa uchwaliła UCHWAŁĘ w sprawie:

PRZYSTĄPIENIA DO OPRACOWANIA ZMIANY CZĘŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GM. KŁODAWA W OBRĘBIE WSI RÓŻANKI Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI NA WSKAZANYM TERENIE ELEKTROWNI WIATROWYCH ( w odległości 1000m od istniejącej zabudowy mieszkaniowej).

    INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA

Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak przedstawiła informacje dotyczące m.in. budowy świetlicy świetlicy wiejskiej w Różankach. Inwestycja podzielona jest na dwa etapy.Wykonawca miał wykonać zakres I etapu robót do 15.10.2013 roku. Z uwagi na niedotrzymanie terminu, zostaną naliczone kary umowne. Obecnie Wykonawca przedstawił harmonogram naprawczy. W przypadku opóżnień w jego realizacji, nastąpi rozwiązanie umowy .

Przetarg na przewozy pasażerskie w latach 2014 - 2015 na terenie naszej Gminy w wgrała PKS.

CDN.

Pogoda