Podstawowe wiadomości o wsi Różanki

Zakład Komunalny w Różankach

 

Zakład Komunalny Gminy Kłodawa przedstawił sprawozdanie z pracy w roku 2013.

Działalność podstawowa -

produkcja, uzdatnianie i przesyłanie wody do odbiorców oraz utrzymanie i konserwacja ujęć wody gminnych wodociągów publicznych.

Na dzien 31.12.2013r. zakład obsługiwał 1109 odbiorców wody z 7 miejscowości na czterech wodociągach zasilanych z własnych ujęć:

   a) Różanki    - 352 odbiorców,

   b) Łośno       - 107 odbiorców,

   c) Santocko  - 251 odbiorców,

   d) Zdroisko  - 360 odbiorców.

W 2013 roku  zakład dostarczył 90.000 m sześc. wody na cele socjalno - bytowe.

Przeprowadzono remonty:

SUW - RÓŻANKI - wymiana układu sterowania oraz remont studni nnr 1 ( koszty pokrył U. G. Kłodawa).

SUW  - Łośno i Zdroisko - przeprowadzono modernizację ze środków własnych i U. G. Kłodawa.

INNE  ZADANIA:

   a)  wywóz własnym samochodem asenizacyjnym nieczystości płynnych -

      -w  minionym roku wywieziono 10.000 m. sześc.  ścieków;  średnio miesięcznie obsługiwanych jest 110     punktów z : Różanek, Zdroiska, Wojcieszyc, Santoczna, Rybakowa, Łośna, Lip i Kłodawy *

   b) administracja czterech CMENTARZY -

     - Kłodawa, Różanki, Santoczno, Łośno.

W 2013 roku zakład przeprowadzil remonty pojazdów niezbędnych przy wykonywaniu prac związanych z działalnością, m.in. wozu asenizacyjnego oraz koparko - ładowarki - z własnych dochodów.

   Działalność dodatkowa:

* drobne naprawy indywidualnych przyłączy wodociągowych,

* utrzymywanie terenów zielonych,

* zimowe utrzymanie dróg,

* wykonywania różnorodnych prac, np. wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Różankach, do działki gminnej w Zdroisku, pomoc w realizacji imprez gminnych, drobne remonty dróg.

     W bieżącym roku planowana jest budowa zaplecza socjalnego dla pracowników zakładu - przy ulicy Myśliwskiej w Różankach.

     W chwili obecnej zakład zatrudnia 8 pracowników na pełnych etatach.

 W dniu 12. lutego 2014 roku, Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku,  Rady Gminy Kłodawa przyjęła sprawozdanie Zakładu Komunalnego w Różankach za rok 2013, które przedstawił kierownik Pan Jacek Zatoka.

    Na Sesji, która odbędzie się w dniu 19.lutego 2014 roku, Radni Gminy Kłodawa będą głosować przyjęcie w.w. sprawozdania. 

    

 

Pogoda