Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

Najbliższe prace Rady Gminy Kłodawa

 

W najbliższych dniach odbędą się posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Kłodawa.

                    TEMATYKA PRAC KOMISJI

1. Analiza sprawozdania z działalności Zakładu Komunalnego w 2013 roku.

2. Analiza sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2013.

3. Analiza oświadczenia Rady Gminy Kłodawa nr 1|2014.

4. Analiza sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w roku 2013.

Analizowane będą również projekty uchwał w sprawach:

a) przyjecia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kłodawa",

b) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kłodawa przez Zakład Komunalny,

c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki,

d) zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia,

e) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2014,

f) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci w wieku od 3 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

g) zmiany uchwały nr IX /55/ 2011 Rady Gminy Kłodawa z dnia 08 czerwca 2011roku,

h) ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020",

i) wniesienia aportu do spółki  z o.o. PWiK w Gorzowie Wlkp, której Gmina Kłodawa jest udziałowcem,

j) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyce.

              Krótki komentarz

1. Sprawozdania z działalności Zakładu Komunalnego i GKRPA przedstawimy po ich przyjęciu przez komisje.

2.  Ośmioro Radnych Rady Gminy Kłodawa wystosowało do Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa "Oświadczenie w sprawie sposobu podziału środków  przeznaczonych do dyspozycji Sołectw w budżeie Gminy Kłodawa na 2014 rok". 

         Oświadczenie podpisali: P.P. Jan Kubera, Jarosław Szyliński, Gerarad Bieryło, Czesław Konieczuk, Katarzyna Chmiel, Grażyna Każmierczak, Justyna Piotrzkiewicz i Justyna Kowalska.

       (O funduszu sołeckim  napiszemy w oddzielnym artykule).

3. Projekty uchwał.

 a). Główne cele programu: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddzialywania azbestu na środowisko. Do obowiazków samorządu gminnego należy m.in. przygotowanie i aktualizacjaprogramu usuwania i wyrobów zawierających azbest. 

 b).  Proponowane przez Zakład Komunalny  Gminy Kłodawa taryfy  (za 1 m sześcienny):

      wody z wodociągu - 3,82 zł netto + VAT ( wzrost o 0,15 zł),

      ścieków - odprowadzenie i utylizacja - 9, 34 zł netto + VAT.

     opłata abonamentowa - 4,89zł netto + VAT, (wzrost o 0,34 zł).

 c). Komentarz w oddzielnym artykule.

 d). Projekt uchwały zawiera zarządznie w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w tym także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz pobór opłaty za psa i opłaty targowej na terenie Gminy Kłodawa w drodze inkasa. 

Do poboru w.w. należności wyznacza się sołtysów, każdy na terenie swojego sołectwa.

Proponuje sie wynagrodzenie inkasentow:

   - 10% zainkasowanych sum podatków,

   - 15% zainkasowanych sum opłaty za psa,

   - 20% zainkasowanych sum opłaty targowej.

 e). Proponuje się zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 30.000 zł, w tym 20.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę cmentarzy gminnych i 10.000 zł z przeznaczeniem na remonty i wyposażenie boisk sportowych.

     Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o łączną kwotę 30.000 zł w dziale: "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego".

 f). Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia do 200% kryterium dochodowego do przyznania pomocy w formie posiłków, umożliwi udzielenie pomocy dzieciom w wieku od 3 roku życia oraz uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Aktualnie GOPS w Kłodawie przyznaje pomoc w tej formie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, t.j. 648 zł (456 zł x 150%). Podwyższenie kryterium dochodowego do 200%, t.j. do kwoty 912 zł (456 zł x 200%) pozwoli na objęcie pomocą szerszej grupy dzieci i młodzieży z terenu gminy.

 g).Proponuje się zmienić uchwałę IX/55/2011 Rady Gminy Kłodawa z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

  Proponowana zmiana polega na wprowadzeniu dodatkowo ustępu:

"W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wojt Gminy Kłodawa może odstąpić od uregulowania zawartego w ust. 2 i wyrazić zgodę na objęcie bezpłatną pomocą w formie usług poiekuńczych lub specjalistycznych uslug opiekuńczych osoby samotnie gospodarujące, ktorych dochód przekracza 350% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej".

 Po rozeznaniu potrzeb ustalono, że na terenie Gminy Kłodawa jest kilkoro mieszkańców - osob samotnych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji ze względu na posiadaną niepełnosprawność i brak rodziny. Zasadnym jest objęcie tych osób nieodpłatnymi usługami opiekuńczymi. Konieczne jest rozszerzenie uprawnień do zwalniania z ponoszenia opłat za świadczenia usług opiekuńczych, po wcześniejszej wnikliwej analizie sytuacji danej osoby.

 h). "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020" ma na celu ograniczenie m.in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży".Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy , gdy dziecko lub uczeń będą wyrażały chęć zjedzenia posiłku.

 i). Gmina Kłodawa pragnie wnieść aportem do spólki z o.o. PWik w Gorzowie Wlkp majątek trwaly w postaci infrastruktury kanalizacyjnej , wybudowanej w miejscowościach Kłodawa i Santocko.

  Wartość mienia  jest równa 3 497 000, 00 zł )trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100 zł. Tytulem mienia Gmina Klodawa obejmie 6994 udziały, po 500 zł każdy.

 j). Postanawia sie przystąpić do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa dla miejscowości Wojcieszyce w zakresie odnoszącym się do działek o numerach ewidencyjnych 209, 210/8, 210/9, oraz części działek o nr ew. 186, 192, 211, 212/78.  Jest to obszar  położony po prawej i lewej stronie drogi powiatowej Wojcieszyce - Gorzów Wlkp (ulica Parkowa). Na terenach tych planuje się zabudowę produkcyjno - techniczną, bazy i składy.

Pogoda