Aktualności

ŻŁOBEK GMINNY W KŁODAWIE - niebawem OTWARCIE!

 

  Prace  wykończeniowe przy budowie  ŻŁOBKA  I  PRZEDSZKOLA   GMINNEGO  w  Kłodawie 

posuwają się w szybkim tempie!

         Na  XXVII   Sesji  RADY    GMINY  Kłodawa, RADNI PODJĘLI  UCHWAŁĘ

        " W SPRAWIE UTWORZENIA    ŻŁOBKA  GMINNEGO  W  KŁODAWIE  ORAZ  NADANIA   STATUTU"

                  a Wójt Gminy Pani   Anna Mołodciak   zapowiedziała 

                                  OTWARCIE   GMINNEGO   ŻŁOBKA w Kłodawie

                                                         we  WRZEŚNIU  2021 roku.

STATUT   podzielony został  na  9  rozdziałów. Każdy z nich zawiera wiele istotnych  informacji, niezwykle ważnych dla Rodziców (opiekunów) , którzy zainteresowani są umieszczeniem   dziecka w ŻŁOBKU GMINNYM w Kłodawie.

Stąd konieczność zapoznania  się  z  pełną  treścią całego STATUTU.

Poniżej -

wybrane    punkty z poszczególnych rozdziałów.

      Rozdział 1.

Postanowienia  ogólne

*Żłobek nie posiada osobowości prawnej, a jego wydatki pokrywane są z budżetu gminy.

...

     Rozdział 2.

Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji

*Celem żłobka jest wspieranie rodziców w wychowaniu i opiece nad dzieckiem.

...

    Rozdział 3.

Warunki przyjmowania dzieci do żłobka

*Do żłobka przyjmowane są dzieci, które wraz z rodzicami zamieszkują na terenie Gminy Kłodawa.

...

Rozdział  4.

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie

*Pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku są odpłatne , a wysokość opłat   ustala Rada Gminy Kłodawa.

...

Rozdział 5.

Organizacja żłobka

*Żłobkiem kieruje jednoosobowo Dyrektor.

...

Rozdział 6.

Rada  Rodziców

*W Żłobku może być powołana Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci, korzystających ze  świadczeń

 Żłobka.

...

 Rozdział 7.

Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w  żłobku

* Rodzice są uprawnieni do udziału w zajęciach adaptacyjnych, w dniach otwartych oraz uroczystościach okolicznościowych organizowanych przez żłobek.

...

 Rozdział 8.

Gospodarka   finansowa

*Żłobek prowadzi swoją działalność na podstawie rocznych planów finansowych ustalonych przez dyrektora żłobka , a zatwierdzonych przez Wójta Gminy Kłodawa.

....

 Rozdział 9.

Postanowienia   końcowe

*Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.

 

                                                                                            B.A.

 

 

Pogoda