Aktualności

Przyłącz się do kanalizacji!

  

Mieszkańcy Różanek i pozostałych miejscowości naszej Gminy proszeni są o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do swojej  posesji. Przyłącze należy wykonać na własny koszt ale w przypadkach szczególnych można zwrócić się do Wójta Gminy z prośbą o pomoc w tej sprawie. 

 

Nie zwlekaj, przyłącz sie do kanalizacji !

Pod koniec ubiegłego roku zakończone zostały prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różanki, Wojcieszyce i Kłodawa. Sieć została przekazana do użytkowania. W związku tym mieszkańcy powinni zgłaszać się do Biura Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 55 w celu podpisania umowy na odprowadzenie ścieków.

W celu zawarcia umowy należy:

  • posiadać szkic geodezyjny lub mapę powykonawczą wykonanego przyłącza kanalizacyjnego,
  • podać stan wodomierza na dzień podpisania umowy,
  • uiścić w kasie BOK PWiK opłatę za odbiór przyłącza w wysokości 93,90 zł brutto
  • dowód osobisty,
  • tytuł prawny do nieruchomości do wglądu (akt notarialny lub księga wieczysta)

Mając na względzie obecnie panujące warunki pogodowe zachęcam Państwa do wykonywania na terenie własnych posesji przyłączy kanalizacyjnych.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem po wybudowaniu sieci kanalizacji właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączyć swoje posesje do niej na własny koszt. Obowiązek taki nakłada na mieszkańców art. 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Należy zauważyć, iż wszyscy mieszkańcy mają obowiązek podłączyć się do wybudowanej sieci wybudowanej w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” do końca 2015r.

 

Poniżej komunikat Urzędu Gminy w Kłodawie.

Pogoda