Z prac Rady Sołeckiej

Posiedzenie Rady Sołeckiej - 8.10.2013r.

  • Drukuj

 

Bieżące problemy i zadania naszej WSI były przedmiotem obrad wczorajszego posiedzenia Rady Sołeckiej.

PORZĄDEK  POSIEDZENIA:

1. Analiza realizacji planu wydatków z FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2013.

2. Uszczegółowienie OPINII Rady Sołeckiej w sprawie ewentualnej lokalizacji FARMY  WIATROWEJ w obrębie wsi Różanki.  

3. Informacja o przygotowaniach do czyszczenia rowów melioracyjnych.

4. Ogrodzenie Cmentarza - stan przygotowań do realizacji zadania.

5. Sprawy różne.

     Ad.1.

Fundusz sołecki wsi Różanki wynosi 7tys. zł.

Zrealizowane zostały następujące zadania:

    * Dzień Kobiet "80+" - upominki, kwiaty, odwiedziny w domach

    * dotacja do wycieczki dzieci przedszkolnych,

    * dożynki gminne - dotacja dla zespołu "Róży Kwiat',

    * Festyn Rodzinny - zakup gadżetów,

    * renowacja zabytkowego ołtarza w Kościele Parafialnym w Różankach - dotacja,

Do realizacji w bieżącym roku kalendarzowym pozostają zadania:

    # dotacja do czyszczenia rowów melioracyjnych,

    # paczki dla dzieci - "MIKOŁAJKI",

    # dotacja dla Klubu Seniora w Różankach.

RADA  SOŁECKA podjęła UCHWAŁY:    

 1. Fundusz na prowadzenie STRONY  INTERNETOWEJ Rady Sołeckiej przeznaczyć na UROCZYSTOŚĆ

     "PASOWANIA  NA  PRZEDSZKOLAKA".

    Strona internetowa prowadzona jest społecznie.Wszelkie opłaty pokrywane są ze środków prywatnych.

 2. Rada Sołecka wystąpi z INICJATYWĄ  SPOŁECZNĄ polegającą na doposażeniu PLACÓW  ZABAW dla dzieci. 

     Ad. 2.

Rada Sołecka uszczegółowiła  OPINIĘ W SPRAWIE EWENTUALNEJ LOKALIZACJI FARMY WIATROWEJ w obrębie wsi Różanki.

Rada Sołecka wyraża zgodę na lokalizację farmy wiatrowej pod warunkiem, że najbliższa elektrownia będzie oddalona od budynków mieszkalnych przynajmniej o dwa kilometry.  

     Ad. 3.

Członek Rady Sołeckiej Bożena Adamczak przedstawiła aktualny stan przygotowań do wyczyszczenia rowu opaskowego w Różankach. W najbliższym czasie Nadleśnictwo w Kłodawie przeprowadzi remont kanału odbierającego wody z naszego rowu. Wówczas przystąpimy do odbudowy naszego rowu opaskowego odbierającego wody z kanałów szczegółowych Zadanie chcemy wykonać jeszcze w tym roku kalendarzowym. 

    Ad. 4.

Członek Rady Sołeckiej Pan Andrzej Dera poinformował, że w tym roku kalendarzowym zostanie wykonana brama i bramka w ogrodzeniu naszego cmentarza. Pozostała część płotu wykonana będzie w roku 2014.

    Ad. 5.

  - rada sołecka zwróci się do U. Gminy o pisemną informację, dlaczego zasypuje się zbiornik na wodę przy remizie strażackiej,

  - rada sołecka upoważnia radną Bożenę Adamczak do interpelacji w sprawie naprawy ulicy Wiśniowej, wyczyszczenia rowu przy ulicy Wiśniowej, wykonania punktów świetlnych na ulicy Wiśniowej,itp.

 

Uwaga!

Kierownik Referatu Drogownictwa Pan Andrzej Kwiatkowski przygotował projekt

   NOWYCH  POŁĄCZEŃ  AUTOBUSOWYCH NA TERENIE  NASZEJ GMINY.

W najbliższym czasie urząd Gminy w Kłodawie ogłosi przetarg na przewozy autobusowe. 

  Jutro podamy termin konsultacji społecznych w sprawie zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych

Będzie to najprawdopodobniej 15. 10. 2013r.