Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

Informacje z XXXIV Sesji Rady Gminy Kłodawa

  • Drukuj

  XXXIV Sesja Rady Gminy Kłodawa  poświęcona była, przede wszystkim, zatwierdzeniu nowego budżetu - na rok 2014.

1. Planowane dochody budżetowe określa się na kwotę - 25.811.535,10 zł.

2. Planowane wydatki budżetowe  określa się na kwotę - 23.978.844,46zł.

3. Nadwyżkę budżetową, ktora zostanie przeznaczona na splatę zaciągniętych kredytow, określa sie na kwotę - 1.832.690, 64 zl.

Uchwała powyższa - w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2014 została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2014 - 2020, także została przyjęta jednogłośnie.  

    Inne uchwały:

* w sprawie : ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 - przyjęta jednogłośnie,

* w sprawie nadania Przedszkolu w Wojcieszycach imienia "Wesoła Gromada" - przyjęta jednogłośnie,

* w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Różanki na lata 2010 - 2018 - przyjęta jednogłośnie,

* w sprawie uchylenia uchwały z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa  dla miejscowości Kłodawa - Osiedle Marzeń - odrzucona przez radnych (za - 5 głosow, przeciw - 7 głosow),

* w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na rok 2014 - przyjęta jednogłośnie,

* w sprawie planu Komisji Rewizyjnej  na rok 2014 - przyjęta jednogłośnie.

XXXIV Sesja rady Gminy Kłodawa odbyła się 30 grudnia 2013 roku. Uczestniczyło w niej 12 radnych.

Wykaz czynności wykonywanych w okresie międzysesyjnym przedstawila Wójt Gminy Pani Anna Mołodciak.

1. Trwają prace przy budowie świetlicy wiejskiej w Różankach. Inwestycja podzielona jest na dwa etapy. Wykonawca zgłosił do odbioru prace objęte I etapem. Czynności odbiorowe rozpoczęły się 30 grudnia 2013 roku. II etap ma się zakończyć w maju 2014 roku.

2. Kontynuowane są prace związane z budową sieci kanalizacyjnych na terenie gminy w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG- 6.

3. Nie udało sie znależć nabywcy na oferowane do spraedaży nieruchomości gminne w miejscowościachRybakowo, Łośno, Kłodawa,Różanki i Zdroisko.

Obecni na sesji - Starosta pan Józef Kruczkowski i Naczelnik Wydziału Drogownictwa Pan Paweł Tokarczuk odpowiedzieli na pytania P. Bożeny Adamczak dotyczące:

* ulicy Kasztanowej (odwodnienie),

* ograniczenia prędkości na ulicy Lipowej ( należy złożyć wniosek na pocz. roku 2014),

* naprawy drogi Różanki - Wojcieszyce ( nikłe nadzieje na roboty w 2014 roku),

* naprawy drogi do Janczewa.

Starosta Kruczkowski poinformował, że trwają prace mające na celu budowę północnego obejścia Gorzowa Wlkp. Droga od Gralewa do Kłodawy ma być przeksztalcona w drogę WOJEWÓDZKĄ.