Aktualności

Nowe zasady odbioru odpadów

 • Drukuj

 

Od 1. lipca 2013 roku obowiązywać będą nowe zasady odbioru odpadów. W związku z powyższym , Urząd Gminy w Kłodawie wydał specjalne komunikaty, w których podane są szczegółowe informacje dotyczące tego przedsięwzięcia.

 

Informacja w sprawie odpadów

Szanowni Mieszkańcy,

Od 1 lipca 2013 roku na terenie gminy Kłodawa zacznie funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami, narzucony zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina Kłodawa przekazała realizację niniejszego zadania do Związku Celowego Gmin MG-6.

Z uwagi na to mieszkańców czeka szereg zmian. Zgodnie z uchwałą nr XVII/50/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 10 kwietnia 2013r., właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 15-go każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

- 2013-06-27_smieci.jpg

W przypadku wyboru selektywnego sposobu gromadzenia odpadów, właściciel nieruchomości otrzyma: jeden pojemnik na odpady biodegradowalne i zielone, oraz jeden pojemnik na pozostałe odpady komunalne. Odpady opakowaniowe ze szkła będą gromadzone w przeznaczonych do tego workach.

Obecnie obowiązująca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości zamieszkałych wynosi:

9 zł od osoby –jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny

lub

14 zł od osoby –jeżeli odpady są niesegregowane.

Wysokość opłaty została określona w złożonej przez Państwa DEKLARACJI. Opłaty należy wnosić w okresach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, bez wezwania ze strony Związku Celowego Gmin MG-6. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić do dnia 15 lipca 2013r.

(Więcej informacji dot. wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znaleźć można w uchwale nr XVII/49/213 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 10 kwietnia 2013r., która dostępna jest m.in. na stronie www.zcg.net.pl, siedzibie ZCG MG-6 lub urzędzie).

Opłatę można wnosić w każdym banku, w tym m.in. w kasie Banku GBS w Kłodawie, Gorzowie Wlkp. lub przelewem na rachunek bankowy:

GBS w Gorzowie Wlkp. numer: 43 8363 0004 0000 5379 2000 0009

W nazwie odbiorcy wpisujemy: Związek Celowy Gmin MG-6,66-400 Gorzów Wlkp. ul.Sikorskiego 3-4

W tytule przelewu podajemy:adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.

 

Odbiorem odpadów będzie zajmowała się firma: VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A.
Oddział w Gorzowie Wlkp. ul.Podmiejska 19, tel.95-733-56-08 lub 95-733-56-18

 Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.zcg.net.pl/odpady

pod nr tel. 95-7519-178 oraz w siedzibie Związku Celowego Gminy MG-6

w Gorzowie Wlkp. przy ul.Warszawskiej 6 pokój 106 (I piętro):

 • w poniedziałek: w godzinach od 7:30 do 17:00
 • od wtorku do czwartku: w godzinach od 7:30 do 15:30
 • w piątek: w godzinach od 7:30 do 14:00.

 

Informacje ogólne udzielane są również w siedzibie
Urzędu Gminy Kłodawa – tel. 95-7216-680.

Karolina Niciejewska
 
 
Dystrybucja pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że w najbliższy weekend tj. od 28 do 30 czerwca 2013r. firma VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. będzie dostarczała pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych dla tych z Państwa, którzy do 27 czerwca br. złożyli tzw. DEKLARACJE „śmieciowe”.

- 2013-06-27_smieci.jpg

W przypadku wyboru selektywnego sposobu gromadzenia odpadów, właściciel nieruchomości otrzyma:

 • jeden pojemnik na odpady biodegradowalne i zielone (częstotliwość odbioru odpadów: jeden raz w tygodniu)
 • jeden pojemnik na pozostałe odpady komunalne (częstotliwość odbioru odpadów: jeden raz w tygodniu)
 • worek na odpady opakowaniowe ze szkła (częstotliwość odbioru jeden raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej)

Jeżeli odpady nie będą gromadzone w sposób selektywny, właściciel nieruchomości otrzyma jeden pojemnik na odpady zmieszane.

W przypadku nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH wielkość pojemnika na odpady zmieszane oraz pozostałe odpady komunalne (w przypadku wyboru selektywnej metody zbiórki) uzależniona jest od zadeklarowanej liczby mieszkańców i tak np.

 • od 1 do 3 osób – pojemnik 80 l
 • od 4 do 6 osób – pojemnik 120 l
 • powyżej 7 osób – pojemnik 240 l

W najbliższych dniach dotrze do Państwa specjalna ulotka, informująca jak prawidłowo segregować śmieci.

Jeżeli nie otrzymacie Państwo do 1 lipca br. pojemnika na odpady prosimy o kontakt z biurem Związku Celowego Gminy MG-6 w Gorzowie Wlkp.
przy ul.Warszawskiej 6 pokój 106 (I piętro) lub pod nr tel. 95-7519-178.

 • w poniedziałek: w godzinach od 7:30 do 17:00
 • od wtorku do czwartku: w godzinach od 7:30 do 15:30
 • w piątek: w godzinach od 7:30 do 14:00

 Informacje udzielane są również w Urzędzie Gminy Kłodawa
pod nr tel: 95-7216-680.

 

Karolina Niciejewska